Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Mertid

En deltidsanställd som arbetat mer än sin avtalade arbetstid för veckan har arbetat mertid, och kan få mertidsersättning. Här kan du läsa mer om mertid och hur ersättningen vanligtvis beräknas.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är mertid? 

Mertid är den arbetstid som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och jourtid enligt sitt anställningsavtal. Med jourtid menas sådan tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete.

Arbetstidslagen begränsar hur mycket mertid en arbetsgivare får begära från en arbetstagare.

Allmän mertid

  • Vad krävs: Särskilt behov av ökad arbetstid
  • Timmar: 200 h per arbetstagare under ett kalenderår

Extra mertid

  • Vad krävs: Särskilda skäl och att kompetensbrist inte har kunnat åtgärdas på annat sätt.
  • Timmar: 150 h per arbetstagare under ett kalenderår

Nödfallsmertid

  • Vad krävs: Naturkatastrof eller olyckshändelse, till exempel eldsvåda, översvämning eller epidemi. Händelsen ska inte kunnat förutses av arbetsgivaren och ska ha vållat avbrott i verksamheten, eller medfört fara för liv och hälsa eller skada på egendom.
  • Timmar: Så många timmar som förhållandena kräver

Avvikande bestämmelser kan förekomma i kollektivavtal.

Räkna ut mertidsersättning 

En arbetstagare som arbetar mertid kan få ersättning. Denna ersättning kallas för mertidsersättning och regleras oftast i kollektivavtal, om ett sådant gäller på arbetsplatsen. Utan kollektivavtal måste arbetsgivare och arbetstagare själva komma överens om vilken ersättning som ska gälla om arbetstagaren arbetar mertid. 


den vanligaste uträkningen för mertidsersättning

Exempel

Sofie jobbar som deltidsanställd. Hennes ordinarie arbetstid är 30 timmar per vecka. Hennes månadslön är 25 000 kronor. En vecka är flera på arbetsplatsen sjuka och Sofie blir tvungen att arbeta totalt 36 timmar. Hon undrar nu hur mycket mertidsersättning hon har rätt till. Arbetsplatsen beräknar ersättning enligt det som är vanligast i kollektivavtal, likt ovan. 

 

Exempel på mertidsersättning

För en arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan mertidsersättningen även bestämmas som en fast summa per timme. 

Skillnad på mertid och övertid? 

Det kan vara lätt att blanda ihop mertid med övertid. Mertid är som nämnt de extra timmar som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid, upp till 40 timmar, som är arbetstidsmåttet för heltid.

Övertid är de timmar som en arbetstagare arbetar utöver 40 timmar i veckan. Med andra ord kan bara deltidsarbetare arbeta mertid, medan både deltidsanställda och heltidsanställda kan jobba övertid.

Övertidsjournal 

En arbetsgivare är skyldig att föra anteckningar över all jourtid, övertid och mertid i en övertidsjournal. Här dokumenteras hur många timmar den anställde har arbetat utöver sin ordinarie arbetstid. Anställda har rätt att själva, eller genom ombud, få se anteckningarna om sin mertid. Även facket har rätt att begära att få se anteckningarna.

En arbetsgivare som överträder bestämmelserna om mertid och har anställda som arbetar för mycket mertid eller övertid riskerar att få betala en särskild avgift till staten, som kallas sanktionsavgift. För varje sådan otillåten övertidstimme ska avgiften uppgå till 1% av prisbasbeloppet för det aktuella året. 

Skapa ett gratis anställningsavtal med Jurio

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett anställningsavtal. Avtalet skapas genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare och får sedan ditt anställningsavtal inom några minuter. Utan extra tillval är anställningsavtalet helt gratis!

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa gratis Anställningsavtal

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat