Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
VD-avtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

VD-avtal

En VD omfattas inte av vanliga arbetsrättsliga regler. Det innebär att ni måste skapa ett särskilt anställningsavtal för VD, ett VD-avtal, så att ni kan täcka de hål som lagstiftningen inte fyller. 

Hos LegalDesk

Pris: 549:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad innebär det att vara VD?

En verkställande direktör (VD) ska sköta den löpande förvaltningen och vara ansiktet utåt för bolaget. I uppdraget ingår att ingå avtal för bolagets räkning, ta beslut om investeringar, se till så att lagar och riktlinjer följs. Det ingår också  ett övergripande ansvar över hela verksamheten. Uppdraget omfattar med andra ord en mängd varierande arbetsuppgifter och mycket ansvar. Det är därför särskilt viktigt att anställningsavtalet för en VD upprättas i enlighet med bolagets verksamhet och målsättningar.

Viktigt att tänka på när ni ska anställa en VD

Eftersom VD:n har en central roll i bolaget och inte omfattas av de vanliga reglerna och lagarna för en anställd är det viktigt att anställningsavtalet upprättas korrekt. VD-avtalet måste täcka alla möjliga situationer som kan uppstå, då det fungerar som ett instrument för att säkerställa att VD:n följer sitt uppdrag.

Att vara noggrann när ni skriver VD-avtalet sparar mycket tid och pengar och gör att ni undviker onödiga konflikter. Ett välskrivet VD-avtal säkerställer att alla inblandade vet vilka villkor som gäller för anställningen.

Det är särskilt viktigt med följande klausuler i avtalet:

VD:ns anställningsskydd

Som huvudregel omfattas inte VD:n av lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att ni behöver reglera VD:ns anställningsskydd (anställningsform, uppsägning och avskedande) på egen hand i VD-avtalet.

Arbetstid

Vanligtvis regleras anställdas arbetstid i arbetstidslagen. Den lagen gäller dock inte anställda som har en företagsledande ställning, till exempel VD:n. Det vanligaste är att skriva in en klausul om att VD:n ska lägga sin arbetstid på uppgifter som gagnar bolaget och inte åta sig uppdrag utanför bolaget. På så sätt säkerställer ni att VD:n lägger sin tid, energi och sitt engagemang i bolaget.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

Eftersom LAS inte gäller för VDn, finns det inga arbetsrättsliga regler för när en uppsägning får ske. Istället gäller allmänna avtalsrättsliga principer. Det innebär att ni enbart måste iaktta den uppsägningstid ni kommit överens om i avtalet som brukar vara omkring sex månader lång. Det är också viktigt att ha med en bestämmelse gällande avgångsvederlag – om VD:n ska erhålla sådant vid uppsägning från er sida. Tänk i så fall på att förtydliga när avgångsvederlag inte ska utgå, till exempel om VD:n åsidosätter sina förpliktelser gentemot bolaget. 

Konkurrensförbud

För att VD:n inte ska ha möjlighet att under viss tid efter anställningens upphörande åta sig liknande anställning eller bedriva egen verksamhet behöver ni införa en konkurrensklausul i avtalet. Det medför ett bra skydd för företaget, men eftersom det medför begränsningar för VD:n bör ni fundera över en skälig ersättning under tidsperioden konkurrensförbudet ska gälla.

Sekretess

För att inte riskera att känslig information om bolaget, som företagshemligheter, hamnar i fel händer bör ni ha med en sekretessklausul i ert VD-avtal. På så vis begränsar ni möjligheterna för VD:n att sprida känslig information om verksamheten både under och efter anställningen upphört.

Skadestånd/vite

Om VD:n bryter mot avtalet är det ett avtalsbrott, som kan förenas med vite. Hur stort vitet ska vara behöver ni reglera i avtalet.

Eventuella tvister och skiljeklausuler

När en arbetsrättslig tvist uppkommer är det vanligtvis Arbetsdomstolen eller tingsrätten man vänder sig till för en lösning. Beträffande VD:n och andra personer med företagsledande ställning i bolaget kan det vara klokt att istället avtala om att tvister ska lösas av en skiljedomstol. Här kan du läsa mer om vad en skiljedomstol innebär.

Ett förfarande i skiljedomstol går ofta snabbare, kan inte överklagas och kanske viktigast av allt – dessa domar är inte offentliga. Ni kan dessutom på förhand bestämma valet av skiljemän, det vill säga vilka som ska avgöra tvisten. En nackdel är att det oftast kostar mer – men en sådan kostnad kan vara värt det om bolaget slipper riskera att dess rykte och renommé skadas. 

Vad som ska gälla vid tvister kan också skrivas in i ert VD-avtal och brukar rekommenderas.

Likheter och skillnader mellan ett vanligt anställningsavtal och ett VD-avtal 

Likheterna mellan ett anställningsavtal och ett VD-avtal är att båda beskriver arbetsvillkoren för en anställd. Båda avtalen fastställer den anställdas lön, anställningsform (t.ex. tidsbegränsad eller tillsvidareanställning), anställningens omfattning och arbetsuppgifter.

Skillnaden mellan de två avtalen ligger i den roll som anställningen avser. Ett vanligt anställningsavtal gäller för en anställd som har en generell befattning och är underställd företagets ledning. Ett VD-avtal gäller för företagets verkställande direktör (VD) som har en särskild roll i företagets ledning.

VD-avtalet bestämmer de villkor som gäller

I ett VD-avtal fastställs utöver de vanliga arbetsvillkoren även VD:s ansvarsområden och befogenheter, samt villkor för eventuell avgångsvederlag. Eftersom VD:n har en särskild position i företaget är det vanligt att ett VD-avtal även reglerar företagsledningens beslutsprocess och eventuella rådgivningsorgan.

Sammanfattningsvis är likheterna mellan ett vanligt anställningsavtal och ett VD-avtal att båda beskriver arbetsvillkoren för en anställd, medan skillnaderna ligger i den anställdas roll och befogenheter. 

VD:s ansvar att sköta den löpande förvaltningen

I aktiebolagslagen finns regler som alla aktiebolag ska följa. En del av lagens bestämmelser omfattar även VD:n och hur hen ska sköta sitt arbete. Dessa bestämmelser innebär att en VD ska:

  • Vårda och utföra uppdraget med full omsorg (vårdplikt)
  • Vara lojal i förhållande till bolaget och sätta bolagets intresse före sitt eget (lojalitetsplikt)
  • Vara varsam med vilka uppgifter som lämnas ut och inte lämna ut känslig information om bolaget (tystnadsplikt)
  • Se över verksamheten, medarbetarna och bokföringen så att dessa områden sköts på bästa sätt (övervakningsplikt)

Upprätta anställningsavtal för VD med Jurio!

Det är mycket att tänka på när ni ska anställa en VD och det är extra viktigt att anställningsavtalet är anpassat efter era önskemål och behov. Genom att upprätta avtalet hos Jurio skyddar ni verksamheten och vi säkerställer att avtalet innehåller allt nödvändigt. Vi vägleder er genom processen och ni sparar tusenlappar jämfört med att gå till en traditionell jurist. 

VD-avtal

För ny VD i ditt bolag

Skräddarsy VDs uppdrag

Bestäm lön, semester och pension

Konkurrens- och värvningsförbud

Snabbt, prisvärt och säkert

100% nöjdhetsgaranti

Digital signering

Bara 549:-

Exkl. moms

Skapa ett VD-avtal

Spara 3 000:- jämfört med traditionell advokat