Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

19. juni 2024

Allmänna villkor

Nedan finner du våra allmänna villkor vid handel med Jurio. Vi uppmanar dig till att läsa igenom villkoren noggrant innan du genomför ett köp.

1. Användning

Dessa allmänna köpvillkor (nedan kallade “Villkoren”) gäller för alla produkter som är till försäljning på www.jurio.com/se (nedan kallad “Hemsidan”) som drivs av det danska företaget LegalDesk.dk ApS (nedan kallad “Företaget”), som användare av Hemsidan (nedan kallad “Användare”) kan köpa. Villkoren gäller för både privatpersoner och företagskunder. Dock gäller avsnitt 8 - Behandling av personuppgifter - endast för företagskunder som vi är personuppgiftsbiträde för.

2. Produkter

De dokument/produkter som är till försäljning från Hemsidan (nedan kallade “Produkter”) är avhängiga de uppgivna sakomständigheter som uppges av Användaren, samt de valbara alternativ som Användaren fyller i. Av denna anledning är Företaget inte ansvarig för eventuella fel i Användarens uppgifter eller val. Användaren kan dock alltid kontakta Företaget för att, om möjligt, få en felaktig uppgift ändrad.

3. Pris och betalning

Alla priser på Hemsidan är i svenska kronor (SEK) och uppges inklusive moms för Produkter till privatpersoner, medan Produkter till företagskunder uppges exklusive moms. När du genomför ett köp på Hemsidan kommer beloppet att dras från ditt bankkonto eller kreditkort samma dag.

Hemsidan tar emot betalning från betalkort såsom Visa och Mastercard, samt betaltjänsterna Swish och Klarna. Företaget betalar kortavgift. Användaren betalar själv andra eventuella avgifter hänförliga till Användarens egna kortutgivare.

Om Användaren regelbundet nyttjar Företagets Produkter, och har ingått avtal med Företaget om betalning genom faktura, faktureras Användaren varje hel kalendermånad. Användaren faktureras senast den 8:e varje månad för den föregående månadens köp av produkter. Tidsfristen för betalning är 8 kalenderdagar. Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller sig Företaget rätten att kräva ränta och påminnelseavgift enligt vid var tid gällande lagstiftning.

4. Leverans

När Användaren har registrerat ett konto på Hemsidan, genomfört betalning för Produkten (i förekommande fall), samt i vissa fall angett ytterligare efterfrågad information, får Användaren omedelbart tillgång till Produkten under fliken “Mina dokument” på Hemsidan. Produkten anses således levererad när Företaget har gjort Produkten tillgänglig på Användarens konto.

För vissa Produkter, vars giltighet är villkorade av att Användaren skriver ut Produkten i pappersformat och undertecknar Produkten i närvaro av vittnen (t.ex. Framtidsfullmakt), eller att Produkten registreras hos en myndighet (t.ex. Skatteverket), ankommer det på Användaren att vidta nödvändiga åtgärder att säkerställa det juridiska dokumentets giltighet. Jurio bistår dock Användaren med skriftlig vägledning för hur Användaren ska gå tillväga för att Produkten ska bli juridiskt giltig.

5. Ansvar

Företaget är ansvarigt för Produkternas juridiska riktighet, men kan vid inget tillfälle hållas ansvarig för användningen av Produkterna. Företaget är således inte ansvarig för direkt, indirekt eller i annat led uppkommen skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av användning av Produkten.

Innehållet på Hemsidan samt korrespondens eller annan kontakt med Företaget, utgör inte juridisk rådgivning av något slag.

Företaget är inte ansvarigt för någon referens, länk eller annan hänvisning till tredje parts hemsida, som kan återfinnas på Hemsidan.

6. Garantier, ångerrätt och reklamation

För det fall Produkten inte levt upp till Användarens förväntningar, erbjuder Företaget en så kallad nöjdhetsgaranti. Denna garantiutfästelse innebär att vissa Användare har rätt att häva köp av Produkt inom 14 dagar räknat från dagen efter att Användaren tog emot Produkten. Om tidsfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs tidsfristens sista dag till nästkommande vardag. Användaren kan utnyttja nöjdhetsgarantin genom att kontakta Jurio på kontakt@jurio.com. Nöjdhetsgarantin påverkar inte Användarens lagstadgade rättigheter enligt gällande konsumentlagstiftning, däribland reklamationsrätten.

Nöjdhetsgarantin gäller inte för Produkter som efter Användarens samtycke har skickats för registrering hos en offentlig myndighet, om Företaget vid tidpunkten för utnyttjandet av nöjdhetsgaranti redan har fullgjort tjänsten genom att skicka Produkten till den offentliga myndigheten.

Nöjdhetsgarantin gäller inte heller för Produkten som innefattar köp av lagerbolag (“Lagerbolagsprodukten”) efter det att bankfullmakt har utfärdats och gjorts tillgänglig till Användaren på Hemsidan. Avbruten beställning av Lagerbolagsprodukten dessförinnan kommer att debiteras med 2000 kr, inkl. Moms, som ersättning för Företagets nedlagda arbete. Beställningen av Lagerbolagsprodukten är avhängig en av Användaren genomförd och av Företaget godkänd kundkännedomsprocess.

Företaget äger rätt att avbryta Användarens beställning av Lagerbolagsprodukten och stoppa överlåtelsen av lagerbolag för det fall Användaren inte inom två (2) månader medverkar vid fullgörelse av processen för Lagerbolagsprodukten. Detta kan till exempel vara om Användaren inte återkommer med likvidintyg eller kundkännedomsdokumentation inom två (2) månader efter det att bankfullmakt har utfärdats och gjorts tillgänglig till Användaren på Hemsidan. Vid av Företaget avbruten beställning enligt Villkoren, äger Företaget rätt att behålla av Användaren erlagd betalning för Lagerbolagsprodukten, eventuella tilläggstjänster, samt Bolagsverkets avgifter, inklusive moms, bland annat som kompensation för nedlagt arbete och ersättning för likvidationskostnader för det specifika lagerbolaget. Har beställningen avbrutits kan inte handläggning av Lagerbolagsprodukten återupptas även om Användaren vid ett senare tillfälle inkommer med efterfrågat material. Vid avbruten beställning av Lagerbolagsprodukten har Företaget inte ansvar för insatt aktiekapital hos banken.   

Användaren har inte ångerrätt efter avslutat köp av Produkt. Detta eftersom Produkten är utformad enligt Användarens anvisningar och bär en tydlig personlig prägel, enligt distansavtalslagen 2 kap. 11 § 3 p.

Användaren har rätt att reklamera eventuella fel eller brister i en Produkt. Reklamation kan ske genom att kontakta Jurio på kontakt@jurio.com.

7. Kompetens

De medarbetare som utformar Företagets Produkter har samtliga en juristexamen från ett svenskt universitet samt flerårig erfarenhet som jurister från svenska advokat- eller juristbyråer. Därutöver har Företaget även medarbetare, vilka inte har juridisk utbildning, som bistår med kundtjänst samt hanteringen av vissa Produkter.

8. Behandling av personuppgifter

För behandling av personuppgifter hänvisas till Företagets Integritetspolicy och Dataskyddspolicy.

Utöver vad som framgår av Företagets Integritetspolicy och Datapolicy avtalas följande gällande behandling av Användarens personuppgifter: Båda parter ska löpande genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, som uppfyller de krav som framgår av Förordning 2016/679 (“Dataskyddsförordningen” eller “GDPR”) och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

Företaget ska uppfylla kraven i artikel 28 i Dataskyddsförordningen, inklusive att mot betalning, tillhandahålla Användaren det i artikel 28 anförda biståndet samt upplysningar och nödvändig dokumentation, för att Användaren ska kunna kontrollera att Företaget efterlever de uppställda kraven i artikel 28, inbegripet att ge möjlighet för revision och granskning.

Företaget ska ha rätt att, för egen räkning och risk, använda underleverantörer som också behandlar Användarens personuppgifter. Företaget ska vid planerat byte av underleverantör eller vid användande av ny underleverantör underrätta Användaren skriftligen, minst 30 dagar före det planerade bytet.

Företaget ser till att samtliga underleverantörer uppfyller kraven i artikel 28 i Dataskyddsförordningen samt förpliktelserna enligt detta avsnitt.

Företaget får inte utan Användarens föregående skriftliga godkännande överföra Användarens personuppgifter till länder utanför EU/EES.

All behandling av Användarens personuppgifter sker i enlighet med Användarens dokumenterade instruktioner. Dessa dokumenterade instruktioner utgörs dels av parternas avtalsunderlag, och dels av de särskilda instruktioner som Användaren kan ge Företaget.

Om Användaren inte instruerar Företaget om annat, är Företaget berättigat och förpliktigat till att radera Användarens personuppgifter senast 3 månader efter att avtalsförhållandet mellan parterna slutligen upphört.

Företaget har rätt att anonymisera Användarens personuppgifter och annan data, samt använda dessa till att utveckla och erbjuda tjänster, antingen själv eller i samarbete med andra.

9. Ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra priser till följd av eventuella felskrivningar och förklaringsmisstag som uppkommit genom tryckfel på Hemsidan.

Företaget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra innehållet i Villkoren.

Företaget är inte ansvarigt för avbrott eller sviktande åtkomst till Hemsidan, strömavbrott, internetavbrott, vandalism på systemet (såväl fysiskt som datorvirus och hacking), missbruk av personuppgifter eller andra förhållanden och omständigheter, som ligger utanför Företagets kontroll.

10. Upplysning om försäkringsförhållanden

Företaget är ansvarsförsäkrat, vilket som utgångspunkt innebär att ett eventuellt ersättningsansvar som kan uppstå till följd av fel i Produkt, kan täckas av försäkringsbolaget HDI Danmark till ett belopp upp till fem miljoner (5 000 000) DKK per skada eller per år, jämför dock Villkorens punkt 5 om Ansvar.

11. Upplysning om klagomålsmöjligheter

Ett klagomål om en vara eller tjänst köpt hos Företaget kan inges till Allmänna Reklamationsnämnden (nedan “ARN”), genom ARN:s hemsida www.arn.se. Observera att Användaren behöver framföra sitt klagomål till Företaget först, varpå Företaget ska ges möjlighet att besvara klagomålet inom fyra veckor, innan ARN kan pröva Användarens klagomål.

Klagomål över bland annat marknadsföring, avtalsvillkor, spam, prisinformation, säljmetoder m.m. kan anmälas till Konsumentverket genom deras hemsida www.konsumentverket.se.

EU-kommissionens Tvistlösningswebbplats kan också användas för att inge ett klagomål. Detta är särskilt relevant, om du som Användare är bosatt i ett annat EU-land än Sverige. Klagomål kan inges på hemsidan http://ec.europa.eu/odr. Vid ingivande av klagomål ska Användare ange Företagets e-postadress kontakt@jurio.com.

12. Lag och behörig domstol

För det fall tvist uppstår med anledning av Användarens köp av Produkter eller därav följande tvistemål, även innefattande meningsskiljaktigheter om Villkorens tillämpning eller giltighet, ska svensk lag tillämpas och svensk domstol är behörig.

Om Användaren har några frågor, är denne alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@jurio.com.