Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Övertid

Övertid är arbetade timmar som överstiger ordinarie arbetstid för en heltidsanställd. Vanligtvis kompenseras arbetstagare för övertidsarbete genom så kallad övertidsersättning.

Hos LegalDesk

Pris: 0,-

Exkl. moms

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 2 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Vad är övertid? 

Arbete utöver den normala arbetstiden, som ofta är 40 timmar i veckan, kallas för övertidsarbete. Övertiden ska vara godkänd och beordrad av arbetsgivaren och får bara användas som reserv vid oförutsedda händelser. Grundregeln i de flesta kollektivavtal är att arbetet ska planeras så att det kan utföras på ordinarie arbetstid. 

Enligt svensk lag får inte mer än 48 timmars övertid tas ut under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar under en kalendermånad. Högst får övertiden vara 200 timmar per kalenderår. Om det finns skäl för det och det inte finns någon annan lösning får extra övertid tas ut med maximalt 150 timmar per år. Det kan vara situationer som till exempel oväntade sjukdomsfall eller förlust av särskild kompetens.

Övertid eller mertid?

Även deltidsanställda kan arbeta övertid. Precis som med heltidsanställda händer det när arbetet tagit mer än 40 timmar på en vecka. De timmar som en deltidsanställd arbetar utöver sina ordinarie arbetstider och upp till 40 timmar på en vecka kallas för mertid

Övertidsersättning 

I många kollektivavtal finns bestämmelser om extra ersättning när en anställd arbetar övertid. Ersättningen är oftast en viss procent av den ordinarie lönen eller en viss ersättning i kronor utöver den ordinarie timlönen. Det är bra att kontrollera vilka regler för övertid som gäller på din arbetsplats.

Övertid under obekväm arbetstid 

Det är vanligt i anställningsavtal eller kollektivavtal att övertidsersättningen är högre om den sker på en obekväm arbetstid. Då kan man få så kallat OB-tillägg. Obekväm arbetstid kan vara tidiga mornar, kvällar, helger eller högtider. Ofta ökar ersättningen successivt efter vissa klockslag, exempelvis en ökning klockan 17.00 och ytterligare en ökning efter klockan 21.00.

Även ledig tid kan räknas som arbetad tid

När en anställd räknar ut hur mycket hen har arbetat övertid ska även ledighet som infallit under ordinarie arbetstid räknas in. Sådan ledig tid är till exempel sjukfrånvaro, semesterledighet, ledighet för vård av barn, föräldraledighet eller kompensationsledigt. 

Med andra ord ska det faktum att du varit sjuk en dag inte leda till att ersättningen för ditt övertidsarbete en annan dag uteblir.

Nödfallsövertid

Vid omskakande händelser som arbetsgivaren inte har kunnat förutse och som orsakar ett avbrott i verksamheten får arbetstagare lov att ta ut extra nödfallsövertid. Nödfallsövertid får tas ut i så stor utsträckning som omständigheterna kräver. Det kan handla om sådant som  naturkatastrofer, olyckshändelser eller epidemier.

Övertidsjournal 

En arbetsgivare är skyldig att föra anteckningar över all jourtid, övertid och mertid i en övertidsjournal. Här dokumenteras hur många timmar de anställda har arbetat utöver sin ordinarie arbetstid. Både facket och de anställda ha rätt att begära att få se anteckningarna över deras övertid. Om en arbetsgivare överträder bestämmelserna om övertid kan denne bli skyldig att betala en så kallad övertidsavgift till den anställde. För varje sådan otillåten övertidstimme ska avgiften uppgå till 1 procent av prisbasbeloppet för det aktuella året. 

Skapa ett gratis anställningsavtal med Jurio

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett anställningsavtal. Avtalet skapas genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare och får sedan ditt anställningsavtal inom några minuter. Utan extra tillval är anställningsavtalet helt gratis!

Klicka på 'Skapa gratis anställningsavtal' för att komma igång!