Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Gåvor till barn – så funkar det

När ett barn ska få en värdefull gåva finns särskilda regler som du bör känna till, exempelvis att överförmyndaren i barnets kommun kan behöva lämna sitt samtycke. Här kan du läsa mer om vad som gäller för gåvor till barn. 

Hos LegalDesk

Pris: 599,-

Inkl. moms

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 3 900,-

Jämfört med traditionell advokat

Kan barn ta emot gåvor? 

Ett omyndigt barn kan alltid ta emot “vanliga” presenter; sådana som ges vid födelsedagar och andra högtider. Gåvor av ovanligt stort värde får barnet bara ta emot om hen anses vara tillräckligt mogen för att förstå gåvans innebörd. Ett barn kan till exempel förstå innebörden av en leksak och vad den är till för, men sakna förståelse för hur aktier fungerar eller hur en större summa pengar ska förvaltas.

Om barnet inte uppnått tillräckligt hög förståelsenivå för en viss gåva måste någon företräda barnet. Fram till 18 års ålder företräds barn av sin förmyndare. Förmyndare är oftast barnets vårdnadshavare, vilket brukar vara föräldrarna, och de ska gemensamt bestämma hur barnets tillgångar ska tas om hand.

När får ett barn själv bestämma över sin gåva? 

Personer under 18 år räknas som barn, och får som huvudregel inte bestämma över sin egendom. Men det finns undantag. Till exempel kan en gåvogivare skriva ett gåvobrev med särskilt villkor om att barnet får råda över gåvan själv. 

Att själv råda över sin egendom innebär bland annat att barnet får sälja gåvan. Beroende på barnets uppfostran och livssituation har förmyndare dock rätt att ingripa och ta hand om gåvan om det behövs, trots villkoret om att barnet ska få råda över den själv. Om barnet har fyllt 16 år måste förmyndarna i ett sådant fall först få tillstånd från kommunens överförmyndare för att ta hand om det som barnet har fått i gåva. 

Genom ett villkor i gåvobrevet kan det även bestämmas att gåvan ska tas om hand av någon annan än förmyndarna. Den här personen kallas för särskild förvaltare, och kommer fatta beslut åt barnet i frågor som rör gåvan. Den särskilda förvaltaren ska dock följa de instruktioner som lämnats i gåvobrevet. 

Om ett barn får en gåva utan särskilda villkor för hur den ska användas har förmyndarna alltid rätt att bestämma över gåvan tills barnet blir myndigt. Detta ska förmyndarna göra omsorgsfullt och med barnets bästa i åtanke.

Gåva till eget barn

Om förmyndare vill ge bort något av större värde till sitt barn kan de inte samtidigt företräda barnet som mottagare. Detta gäller bland annat om föräldrar vill ge sitt barn en fastighet. Istället utser kommunens överförmyndare en god man som får företräda barnet. 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som bland annat granskar förmyndare och god man. En god man är en person som bevakar en annan persons, i detta fall barnets, intressen. Du kan läsa mer om godmanskap här.

Vill du som är förmyndare sätta in pengar på ett bankkonto i gåva till ditt barn behöver inte en god man utses. Istället anses banken företräda barnet.

När en förälder ger en gåva av större värde till sitt barn anses gåvan som utgångspunkt vara förskott på arv. Om du som gåvogivare vill att gåvan inte ska vara förskott på arv måste det uttryckligen stå som villkor i ett gåvobrev. Du kan läsa mer om förskott på arv här.

Gåva till någon annans barn

Om exempelvis en farmor vill ge en gåva till sitt barnbarn så gäller olika regler beroende på vad som ges bort, och hur väl barnet förstår gåvans innebörd.

Du kan alltid ge bort en födelsedagspresent eller andra gåvor av mindre värde till någon annans barn. Men när det handlar om gåvor som till exempel aktier eller en större summa pengar kan särskilda regler börja gälla för att gåvan ska anses giltig. När ett barn inte förstår innebörden av en gåva ska barnets förmyndare, eller en annan ställföreträdare, bestämma om gåvan ska accepteras. Därefter tar hen emot gåvan för barnets räkning.

Pengar i gåva till barn

När en större summa pengar ska ges i gåva till ett barn är det också en bra idé att upprätta ett gåvobrev. Med gåvobrevet säkerställer du att pengarna har getts bort som gåva och inte längre tillhör dig. 

En förmyndare kan skänka pengar till barnet genom att sätta in dem på ett bankkonto för barnets räkning. När banken har tagit emot pengarna låses kontot. Förmyndaren kan inte ta ut pengarna igen, och barnet får tillgång till bankkontot först när hen blivit 18 år gammal.

Om barnet du ska ge pengar till är en minderårig person som inte är ditt eget barn, måste barnets förmyndare (vanligtvis föräldrarna), underteckna gåvobrevet. Efter förmyndares godkännande kan gåvan placeras på valfritt bankkonto. Genom ett villkor om särskild överförmyndarkontroll placeras pengarna på ett överförmyndarspärrat bankkonto. Det är endast efter samtycke från överförmyndaren som pengarna får tas ut eller placeras annorlunda.

För gåvor som överstiger åtta prisbasbelopp, alltså 386 400 kronor (ett prisbasbelopp år 2022 är 48 300 kronor) är det obligatoriskt med en överförmyndarspärr. 

Fastighet som gåva till barn 

Vill du ge fast egendom, till exempel en lägenhet, i gåva till barn så ställer lagen upp vissa krav som kan vara bra att känna till. När någon annan än barnets förmyndare är givare av gåvan krävs överförmyndarens samtycke för att barnets föräldrar ska få ta emot gåvan i barnets ställe. 

När en förmyndare är givare av gåvan krävs att en god man förordnas, som företräder barnet och tar emot gåvan för barnets räkning. När gåvan mottagits ansöker den gode mannen om att få överförmyndarens samtycke till att barnet tar över gåvan. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid gåva av en fastighet.

Aktier som gåva till barn

Om du vill ge bort aktier till ett barn får barnet i regel inte ta emot gåvan själv. Barnets förmyndare måste underteckna gåvobrevet och ta emot aktierna i ett investeringssparkonto eller aktiekonto i sitt eget, eller den minderårigas namn. Den minderårigas förmyndare kan öppna ett aktiekonto till barnet genom att kontakta sin bank. Om du inte är barnets vårdnadshavare men ändå vill öppna ett aktiekonto till barnet, måste alla barnets vårdnadshavare skriva under blanketten som krävs för att öppna ett konto för minderårig. Det är barnets förmyndare som förfogar över barnets aktiekonto. Först när barnet fyllt 18 år får hen tillgång till det.

Skapa ett gåvobrev med Jurio

Med Jurio kan du enkelt, snabbt och prisvärt skapa ett gåvobrev som uppfyller alla dina behov. Gåvobrevet skapar du genom att svara på några frågor i vårt smarta formulär. Efter att alla frågor besvarats kan gåvobrevet signeras digitalt med Mobilt BankID. Klicka här för att komma igång. Om gåvan är hela eller andelar av en fastighet ser gåvobrevet lite annorlunda ut eftersom lagen ställer lite högre krav på sådana. Här kan du läsa mer det.

Klicka på 'Skapa ett Gåvobrev' för att komma igång!