Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev Fastighet och Bostadsrätt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Gåvobrev fastighet – Mall

För att ge bort en fastighet i gåva krävs ett skriftligt och bevittnat gåvobrev, annars blir ägarbytet inte giltigt. I den här artikeln kan du läsa mer om vad ett sådant gåvobrev ska innehålla.

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

1. Parterna

Det går bra att ha flera gåvogivare eller gåvotagare, men alla ska stå med som parter i gåvobrevet med namn, personnummer och ett förtydligande över vem som ger och vem som tar emot gåvan. Det ska dessutom tydligt framgå att gåvan är just en gåva och inte ett köp, lån eller byte. Tänk på att överlåtandet fortfarande kan ses som en gåva även om gåvotagaren betalar för gåvan. 

2. Beskrivning av gåvan samt gåvans värde

Det är fullt möjligt att ge bort en andel av en fastighet i gåva. Därför är det väldigt viktigt att förtydliga hur stor del av fastigheten som ges bort i gåva. Är det hela eller bara en andel, och hur stor är andelen i så fall? Gåvobrevet måste även innehålla fastighetens fastighetsbeteckning, så att det tydligt framgår exakt vilken fastighet det är som ges bort. Med andra ord räcker det inte att ange fastighetens adress. I gåvobrevet bör även gåvans värde anges. 

3. Överlåtelsen

Ni behöver ange det datum då gåvotagaren ska få tillträde till fastigheten. Att gåvotagaren får tillträde till fastigheten behöver inte betyda att gåvogivaren förlorar all tillgång till den. Genom ett villkor om nyttjanderätt kan ni exempelvis skriva att gåvogivaren ska ha rätt att nyttja fastigheten under vissa perioder, till exempel under juli månad varje år.

4. Eventuella villkor för gåvan

Utöver det som måste stå med i gåvobrevet kan du lägga till särskilda villkor:

Ersättning för gåvan

I vissa fall kan man betala en summa pengar för fastigheten, utan att det räknas som ett vanligt fastighetsköp. Till exempel kan gåvogivaren "sälja" sin sommarstuga till gåvotagaren, till ett pris som ligger under marknadsvärdet. Om någon ersättning ska utgå för gåvan skriver ni in det i gåvobrevet, med exakt summa och information om när betalning ska ske. Det ska även framgå hur betalningen ska gå till, exempelvis “till av gåvogivaren angivet bankkonto”. 

Gåvotagaren måste inte nödvändigtvis överföra dessa pengar med detsamma. Gåvan kan nämligen förenas med en vederlagsrevers. Det innebär att det skrivs ett skuldebrev där det framgår att gåvotagaren har en skuld gentemot gåvogivaren.

Lån

Om det finns några lån på fastigheten bör det framgå av gåvobrevet. Den som tar emot gåvan kan ta över lånen med bankens godkännande. Gåvogivaren kan även välja att stå kvar på lånen och betala av skulden, då behöver ni inte ta kontakt med banken. Parterna kan även ha ett solidariskt betalningsansvar för lånet, vilket innebär att de ska dela på lånet.

Överlåtelseförbud

Överlåtelseförbudet förbjuder gåvotagaren från att sälja, byta eller överlåta gåvan till någon annan. Ni kan även komma överens om att överlåtelse enbart får ske med gåvogivarens samtycke. Ett villkor om överlåtelseförbud hindrar dessutom Kronofogden från att utmäta egendomen om en sådan situation skulle uppstå. 

Nyttjanderätt

Som gåvogivare kan man vilja ha rätt att bo kvar i fastigheten eller nyttja den ett par veckor om året. Det kan man uppnå genom att skriva in ett villkor om nyttjanderätt i gåvobrevet.

Enskild egendom

Genom att skriva ett villkor om enskild egendom kan gåvan undantas från framtida bodelning eller separation. Då kommer gåvotagaren inte behöva dela med sig av gåvans värde med en make eller sambo vid separation, skilsmässa eller dödsfall.

Förskott på arv

Om gåvotagaren i framtiden kommer att ärva dig är det bra att förtydliga huruvida gåvan ska vara eller inte ska vara ett förskott på arv. Ett förskott på arv innebär att gåvans värde dras bort från gåvotagarens framtida arv. Det är särskilt aktuellt att ta ställning till detta ifall gåvotagaren är en utav flera arvingar, eftersom en stor gåva ofta påverkar hur mycket varje arvtagare kommer ärva.

5. Undertecknande 

När gåvobrevet är klart ska det skrivas under. Gåvobrev för fastigheter måste skrivas ut och signeras för hand. Både gåvotagaren och gåvogivaren ska skriva under gåvobrevet och samtidigt ange vilken ort och vilket datum gåvobrevet har signerats på. 

6. Bevittning 

När man fått en fastighet i gåva ska gåvotagaren senast tre månader från att gåvobrevet upprättats ansöka om lagfart. Då skickas gåvobrevet in till Lantmäteriet, och där finns ett krav på att gåvogivarens och gåvotagarens underskrifter ska vara styrkta av två vittnen. Vittnena ska ange sitt namn, personnummer och adress. Det ska också framgå i vilken ort och vilket datum gåvobrevet har undertecknats. 

7. Samtycke från sambo/make 

I vissa fall kan man behöva inhämta samtycke för att ge bort sin fastighet som gåva. Det kan exempelvis vara om du bor i den tilltänkta gåvan tillsammans med en make eller sambo. I vissa fall kan till och med en för detta partner behöva lämna samtycke. 

Permanentbostad 

Om bostaden som ges bort var permanentbostad för gåvogivaren och partner/ex-partner gäller detta: 

Om gåvogivaren är gift:

Om gåvogivaren är sambo:

Om gåvogivaren är frånskild och bodelning ännu inte har genomförts: 

 

Men hur är det när det är just en nuvarande/tidigare partner som ska motta gåvan? Självklart behöver man inte inhämta samtycke från den person som samtidigt är gåvomottagare. I ett sådant fall räcker det att de skriver under i egenskap av att vara gåvomottagare.

Kan jag skriva ett gåvobrev själv?

I denna mall har vi gått igenom grunderna för vad som måste finnas med i gåvobrevet. I praktiken är det ofta så att gåvobrevet behöver anpassas utifrån era specifika krav och önskemål. Det är förvånansvärt svårt att formulera gåvobrevet på ett vattentätt och tydligt sätt, och risken finns att ett dokumentet skrivet på egen hand blir ogiltigt.

Upprätta ett gåvobrev med Jurio

Upprätta ett gåvobrev med Jurio! Vi ser till att alla nödvändiga delar tas med och att det blir juridiskt korrekt. Vårt gåvobrev är utformat av yrkesverksamma jurister och du får svara på samma frågor som om du hade gått till en klassisk jurist. 

Men hur fungerar det? Svara enkelt på frågor i vårt digitala formulär. Du kan i lugn och ro gå fram och tillbaka bland alternativen. När du känner dig nöjd signeras gåvobrevet antingen digitalt via BankID eller för hand om det skrivs ut.

Gåvobrev – Bostad

För fastighet och bostadsrätt

Skräddarsytt för din situation

Kvalitetssäkrat av jurist

Ange upp till fyra gåvotagare

Gör gåvan till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat