Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Så skriver du en fullmakt 

Med Jurio får du en skräddarsydd fullmakt som täcker alla dina behov. Här går vi steg för steg igenom allt som bör finnas med i en fullmakt och vad du behöver göra för att den ska bli juridiskt giltig.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt?

Om du inte själv kan närvara under en rättshandling kan du låta någon annan företräda och fatta beslut åt dig. Då ger du en fullmaktshavare rätt att ta hand om dina angelägenheter vid ett eller flera tillfällen. En fullmakt kan komma till hands om du inte själv kan närvara vid ingåendet av ett specifikt avtal eller vid en planerad affär.

En fullmakt kan gälla för en specifik uppgift eller tillfälle, och kallas då för en enkel fullmakt. Du kan även ge fullmaktshavaren rätt att företräda dig i flera olika ärenden med en generalfullmakt. Du kan även upprätta en framtidsfullmakt, som träder i kraft när du själv inte har möjlighet, på grund av sjukdom eller hög ålder, att ta hand om dina angelägenheter.

Vad innebär det att ge någon en fullmakt?

En fullmakt ger en annan person rätt att företräda en dig. Med andra ord kan du med en fullmakt ge någon annan i uppdrag att utföra handlingar åt dig med rättslig bindande verkan. Sådana handlingar kan vara exempelvis att köpa en cykel, företräda fullmaktsgivaren på en bolagsstämma eller göra bankärenden. 

Genom en fullmakt kan fullmaktshavaren ingå avtal och dylikt som blir gällande mellan personen som fullmaktsgivaren ingår avtal med (tredje man) och fullmaktsgivaren.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för en giltig fullmakt. Det innebär att en fullmakt inte behöver se ut på ett visst sätt – exempelvis är en skriftlig fullmakt inte ett krav för att fullmakten ska vara juridiskt giltig. Även en muntlig fullmakt är som utgångspunkt gällande. Undantag är vissa typer av fullmakter som till exempel fullmakt för överlåtelse av fast egendom eller framtidsfullmakter. Dessa måste nämligen vara upprättade på ett visst sätt. Dessutom blir det vid muntliga överenskommelser tyvärr ofta diskussioner om vad som faktiskt överenskommits. Vi rekommenderar därför att du upprättar din fullmakt i skrift.

I fullmakten är det dock viktigt att det framgår vem som är fullmaktsgivare respektive fullmaktshavare, samt att det tydligt framgår vad fullmakten omfattar.

Mall för fullmakt 

Ska du skriva en fullmakt är det förnuftigt att ha koll på vilka delar som ska vara med för att undvika eventuella missförstånd. Fullmakter behöver som sagt inte nödvändigtvis uppfylla några särskilda formkrav för att vara giltiga. Men det är en god idé att få med de viktigaste punkterna. Nedan finner du en översikt över de punkter som bör följas.

  1. Parter (fullmaktsgivare och fullmaktshavare)
  2. Språk 
  3. Fullmaktens omfattning
  4. Behörighet 
  5. Giltighetstid 
  6. Återkallelse
  7. Upphörande 
  8. Bevittning
  9. Underskrifter 

1. Parter (fullmaktsgivare och fullmaktshavare)

Fullmakten ska först och främst ange vem som är fullmaktsgivare och vem eller vilka som har rätt att företräda denne, alltså fullmaktshavare. Som fullmaktsgivare ger du någon annan rätt att utföra rättshandlingar på dina vägnar. Fullmaktshavaren är den som ges rätten att handla i ditt namn. Med Jurios fullmakt kan du utse 1–2 fullmaktshavare. 

2. Språk

Det är möjligt att upprätta en fullmakt på antingen svenska eller engelska med hjälp av Jurios tjänster. En engelsk fullmakt kan vara fördelaktig i händelse av att den tredje mannen inte behärskar svenska.

3. Omfattning 

I nästa steg ska fullmaktens omfattning framgå – det vill säga information om vad fullmaktshavaren får lov att göra på fullmaktsgivarens vägnar. Ska fullmaktshavaren få fatta vilka beslut som helst åt fullmaktsgivaren, eller gäller fullmakten endast för ett specifikt ärende? 

Med Jurio kan du välja att upprätta en generalfullmakt, en enkel/specifik fullmakt eller en framtidsfullmakt.

Generalfullmakt

En generalfullmakt är heltäckande och omfattar som utgångspunkt alla personliga och ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren kan tänkas ha.

Enkel fullmakt (specifik fullmakt)

Med en enkel fullmakt ger du fullmaktshavaren ett särskilt uppdrag. Det kan till exempel vara att ingå ett köpeavtal av en fastighet, sälja en bil eller företräda fullmaktsgivaren vid en bolagsstämma.

Framtidsfullmakt

Om du en dag blir beslutsoförmögen på grund av sjukdom, olycka eller annat, kan en framtidsfullmakt komma väl till pass. Anhöriga står nämligen oftast utan rättsliga möjligheter att ta besluten åt dig, och därför utses en god man eller förvaltare slumpmässigt om en framtidsfullmakt inte undertecknats i förväg.

4. Behörighet 

Om du väljer två fullmaktshavare måste du reglera det sätt på vilket de kan fatta beslut. Antingen får fullmaktshavarna bara fatta gemensamma beslut, vilket innebär att ett samtycke från båda sidor är ett krav för att en handling ska vara bindande. Alternativt kan du ge fullmaktshavarna rätt att självständigt, var för sig, fatta beslut med bindande verkan. Det kan exempelvis innebära att en av fullmaktshavarna sluter ett avtal med banken utan att resterandes samtycke krävs. 

Du bestämmer också om fullmaktshavaren ska ha rätt att sätta en annan fysisk eller juridisk person i sitt ställe. Ibland kan fullmaktshavaren inte genomföra sitt uppdrag, till exempel om hen blir sjuk eller inte känner sig tillräckligt kvalificerad i en viss fråga. 

Skulle fullmaktsgivaren hamna i en juridisk tvist vill kanske fullmaktshavaren temporärt lämna över ansvaret till en jurist. Detta är bara möjligt om du ger fullmaktshavaren rätt att överlåta sin behörighet för fullmakten till någon annan.

5. Giltighetstid 

Nu ska du fatta ett beslut om fullmaktens giltighetstid, det vill säga när fullmakten börjar och slutar gälla. Du kan välja att fullmakten ska gälla när den skrivs under eller från ett specifikt datum. Du kan även ange ett särskilt slutdatum eller välja att fullmakten ska gälla tillsvidare. 

6. Återkallelse 

I den här delen av fullmakten förtydligas att du som är fullmaktsgivaren alltid har rätt att återkalla fullmakten. Fullmaktshavaren blir då skyldig att omedelbart lämna tillbaka fullmakten till dig, eller se till att den blir förstörd. 

7. Upphörande 

I det här stycket beskrivs hur och när fullmakten slutar gälla. Har du valt att fullmakten ska gälla tills vidare upphör den först att gälla när fullmaktsgivaren återkallar den, eller när fullmaktsgivaren mister sin förmåga att fatta beslut på egen hand. Om fullmakten har ett slutdatum upphör den automatiskt att gälla när tiden är inne. Fullmaktsgivaren kan alltid återkalla fullmakten innan det angivna datumet.

8. Bevittning

Nu kan du välja huruvida fullmakten ska bevittnas. Detta är oftast inget krav, men i vissa fall accepteras endast fullmakter som är bevittnade. Om du väljer att ha vittnen måste två personer styrka fullmakten. Varken fullmaktsgivare eller fullmaktshavare kan vara vittnen. 

9. Underskrifter

Slutligen ska fullmakten undertecknas av fullmaktsgivaren. Fullmakten kan i många fall både undertecknas med elektronisk signatur (BankID) eller med penna och papper. 

Har du valt att din fullmakt ska bevittnas måste den signeras fysiskt av samtliga parter.

Skapa en fullmakt med Jurio 

Med Jurios formulär kan du tryggt, säkert och snabbt skapa din egen fullmakt. Genom att svara på ett antal frågor skräddarsys fullmakten efter dina behov, och inom kort har du en juridiskt giltig fullmakt.

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är en fullmakt?

Vad betyder fullmakt?

Hur länge gäller en fullmakt?

Hur ser en fullmakt ut?

Hur återkallas en fullmakt?

Kan jag använda en fullmakt utomlands?

Vem får bevittna en fullmakt?

Kan jag skriva en fullmakt själv?

Vad är skillnaden mellan en generell och enkel fullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?