Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Bouppteckning
ditt dokument påbörjas ...
20
Det tar 20 från början till slut

Bouppteckning — Mall

Efter att någon har dött behöver man göra en bouppteckning. Då går man igenom den avlidnes tillgångar och skulder och sammanställer allt. Här går vi igenom allt du behöver veta.

Hos LegalDesk

Pris: 1 899:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 5 000 - 15 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

20 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Vad är en bouppteckning?

När någon avlider behöver man klargöra vilka eventuella tillgångar och skulder den avlidne hade, för att kunna göra ett sorts bokslut över ekonomin. Detta kallas för bouppteckning. Det är ett dokument som sammanställer den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Bouppteckningen ska också förtydliga vilka som ska ärva den avlidne. När bouppteckningen är färdigställd och undertecknad ska den skickas in till Skatteverket.

Måste en bouppteckning göras?

Ja, i så gott som alla fall måste en bouppteckning göras. Det är obligatoriskt att göra en bouppteckning om:

 • Det finns tillgångar kvar efter begravningskostnaderna, och/eller
 • Den avlidne ägde en fastighet vid sin död

Om det inte finns pengar i dödsboet efter begravningskostnaderna, och om den avlidne inte ägde någon fastighet, kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. En dödsboanmälan görs hos socialkontoret i den kommun där den avlidne bodde.

Börja i tid!

Enligt lag måste bouppteckningsförrättningen hållas senast tre månader efter dödsfallet. När förrättningen är klar ska bouppteckningen finnas hos Skatteverket inom en månad. Sammantaget betyder det att bouppteckningen måste vara färdigställd och vara hos Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet.

Lämnas den inte in i tid kan Skatteverket utfärda ett vitesföreläggande, som dödsboet efter uppmaning kan tvingas betala. Vite är en form av böter som betalas in till Skatteverket.

Vem ansvarar för bouppteckningen?

Ansvaret för att upprätta och se till så att bouppteckningen faktiskt görs ligger i första hand på bouppgivaren. Det är den som känner till boet bäst, ofta en efterlevande make.

Hur går en bouppteckning till?

1. Inventera och förbered

Det första steget är att samla ihop information om den avlidnes tillgångar och skulder. Vilka bankkonton finns? Ägde den avlidne några aktier? Fanns det några lån? Finns det testamente, äktenskapsförord eller samboavtal?

2. Utse två förrättningsmän

Det är viktigt att en bouppteckning går rätt till. Därför måste du enligt lag utse två oberoende förrättningsmän. Deras uppgift är att anteckna allt av betydelse som förekommer vid den kommande bouppteckningsförrättningen och att intyga att bouppteckningsförrättningen har gått rätt till.

2. Kalla till bouppteckningsförrättning

Sedan är det dags att kalla till bouppteckningsförrättning. Det är ett möte där man går igenom den avlidnes ekonomi och skapar själva bouppteckningsdokumentet.

Innan bouppteckningen görs måste de som har rätt att delta vid bouppteckningen ha blivit kallade dit. Se därför till att kalla följande personer:

 • Arvingar
 • Universella testamentstagare (de som enligt ett testamente ska få en viss andel av hela kvarlåtenskapen – inte en viss sak eller en viss summa pengar)
 • Efterlevande make eller sambo
 • Efterarvingar (de som ska ärva först när den efterlevande maken eller sambon har avlidit)

3. Håll förrättningen

Sedan är det dags att hålla själva bouppteckningsförrättningen. Syftet med mötet är att säkerställa att ni alla är överens om att det som står i bouppteckningsförrättningen stämmer.

4. Underteckna och skicka in till Skatteverket

När dokumentet är färdigt ska det undertecknas av bouppgivaren och av båda förrättningsmän. Sedan ska det skickas in till Skatteverket, tillsammans med bilagor.

Vad ska en bouppteckning innehålla?

Själva bouppteckningsdokumentet måste bland annat innehålla:

 • Den avlidnes personuppgifter, adress och dödsdag
 • Hur arvingarna är släkt med den avlidne
 • Namn och adress till dem som ska ha kallats till förrättningen
 • Datumet för förrättningen
 • Vilka som närvarade vid förrättningen
 • Den avlidnes tillgångar och skulder

Dessutom ska följande dokument bifogas när bouppteckningen skickas in till Skatteverket:

 • En förstärkt kopia av bouppteckningen, det vill säga att någon intygar med sitt namn att kopian stämmer överens med originalet
 • Fullmakter i original, om någon hade en fullmakt vid förrättningen
 • Testamente, om det finns
 • Äktenskapsförord, om det finns

Vilka måste vara med på förrättningen?

Det kan kännas tungt att vara med på en bouppteckningsförrättning, även om det kan vara bra att närvara. Bouppgivaren och åtminstone en av förrättningsmännen måste vara med på bouppteckningsförrättningen. För de som kallats är det frivilligt att delta. Det viktiga är att de har fått en kallelse (och att det finns bevis på att de har kallats) – om de inte har kallats korrekt blir bouppteckningen ogiltig.

Fullmakt om en kallad vill närvara men inte kan

Om någon som blivit kallad vill delta på bouppteckningsförrättningen, men inte kan, går det att låta någon annan delta och representera en. Det gör man genom en fullmakt. Efter bouppteckningsförrättningen ska fullmakten skickas in till Skatteverket. När du skapar en bouppteckning genom Jurio får du flera sådana fullmakter av oss.

Bouppteckning Jurio SE Vad Innebar Begreppen

Måste bouppteckningen göras med en jurist?

Att upprätta en bouppteckning kan vara krångligt och ställa krav på juridiska kunskaper. Därför väljer många att anlita en jurist eller en advokat. Men faktum är att en bouppteckning också kan göras av en privatperson.

Jurio erbjuder en balanserad mellanväg för att upprätta bouppteckningen. Med vår tjänst får du ett tryggt juridiskt stöd för att upprätta bouppteckningen på egen hand. Vi guidar dig genom hela bouppteckningsprocessen.

Vad kostar en bouppteckning?

En traditionell jurist tar ungefär 1 600 – 1 800 kronor i timmen och även en okomplicerad bouppteckning tar i alla fall ett par timmar att sammanställa. Kostnaden för en enkel bouppteckning brukar därför landa på ungefär 5 000 kronor. Men räkna med en större summa om det finns flera arvingar eller om den avlidnes ekonomiska situation var komplicerad.

Att upprätta en bouppteckning med Jurio kostar endast 1899 kronor.

Jurios mall för bouppteckning

Med Jurio blir det lättare att upprätta en bouppteckning. Så här fungerar det att göra en bouppteckning med oss:

1. Fyll i formulär

Här fyller du in den bakgrundsinformation vi behöver för att kunna 

Här får du bland annat fylla i vilka dödsbodelägarna är och vilka som är efterarvingar. Vi räknar ut vem som är vem automatiskt. Du får också svara på frågor om huruvida det finns fastigheter, värdepapper, fordon och försäkringar.

2. Vår jurist kontaktar dig

När du fyllt i formuläret kontaktar en jurist dig för att guida dig vidare i processen.

3. Kalla till och håll bouppteckningsförrättning

Därefter är det dags att kalla till och hålla bouppteckningsförrättning. Vi guidar dig genom hur du gör en korrekt kallelse och vilka frågor du behöver besvara under förrättningen. Vi tillhandahåller dokumenten du behöver (kallelsebrev, kallelsebevis och fullmakt), och du besvarar enkelt frågorna i vår tjänst.

4. Bouppteckningen skapas

När bouppteckningsförrättningen är klar skapas ditt färdiga bouppteckningsdokument. Sedan återstår bara att skicka in bouppteckningen till Skatteverket, tillsammans med relevanta bilagor. Vi guidar dig självklart genom vilka bilagor du behöver skicka med.

Hur lång tid tar det att göra en bouppteckning?

Räkna med att det tar tid att göra en bouppteckning! Hur lång tid det kan ta varierar beroende på ett antal faktorer, till exempel:

 • Hur den avlidnes tillgångar och skulder ser ut
 • Eventuella tvister bland arvingarna
 • Om ni har tillgång till nödvändiga dokument från den avlidne
 • Hur många arvingar det finns

När bouppteckningen finns hos Skatteverket läggs den i kö för handläggning. Hur lång tid handläggningen tar varierar. På Skatteverkets hemsida kan du se aktuell väntetid.

Gör din bouppteckning med Jurio

Det kan vara en tung börda att behöva göra en bouppteckning helt på egen hand. Samtidigt är det dyrt att vända sig till en traditionell jurist eller advokat. Därför finns Jurio. Med oss kan du upprätta bouppteckning till bråkdelen av priset hos en traditionell advokat, samtidigt som du kan känna dig trygg med att bouppteckningen blir juridiskt giltig.

Genom att svara på frågor i vårt formulär tar vi dig igenom hela bouppteckningsprocessen – från början till slut. Vi tillhandahåller dokumenten du behöver (kallelsebrev, kallelsebevis och fullmakter) och upprättar själva bouppteckningsdokumentet åt dig baserat på dina svar. Med Jurio är juridik enkelt.

Bouppteckning

Sammanställ skulder och tillgångar

Slipp krångligt pappersarbete

Samtal med jurist ingår

Gör allt i din egen takt

Alla relevanta frågor gås igenom

Bouppteckningen upprättas av jurist

Bara 1 899:-

Inkl. moms

Skapa en Bouppteckning

Spara 5 000 - 15 000:- jämfört med traditionell advokat