Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Arvsordning

Den lagstadgade arvsordningen i Sverige delar upp en avliden persons släktingar i tre olika arvsklasser. Alltså är det aldrig någon slump vem som blir arvinge. Här kan du läsa mer om den svenska arvsordningen!

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Vad menas med arvsordning? 

I Sverige finns en lagstadgad arvsordning. Det betyder att det är bestämt i lagen vilka släktingar som får ärva när en person går bort, och i vilken ordning. Den lagstadgade arvsordningen kallas också för den legala arvsordningen och de som ärver kallas för legala arvingar. Vilka som är legala arvingarna beror på den avlidnes familj. Arvingarna är nämligen indelade i tre grupper, eller arvsklasser baserat på släktskap.

Första arvsklassen – bröstarvingar 

Den första arvsklassen består av arvingar i rakt nedstigande led, också kallat bröstarvingar. Bröstarvingar är först och främst dina barn, men om ditt barn har avlidit går rollen som bröstarvinge och rätten till arv vidare till eventuella barnbarn.

Andra arvsklassen – föräldrar och syskon 

Om det varken finns barn eller barnbarn är det istället dina föräldrar som ärver dig. Om en eller båda föräldrar är avlidna går arvet vidare till dina förälderns andra barn – alltså dina syskon. Om både föräldrar och syskon är avlidna går arvet vidare till eventuella syskonbarn eller syskonbarnbarn. 

Tredje arvsklassen – mor- och farföräldrar 

Om det inte finns någon levande släkting i varken den första eller andra arvsklassen är det mor- och farföräldrar som ärver dig. Om en mor- eller farförälder är avliden får deras barn istället dennes del av arvet. Det betyder att dina morbröder och farbröder, mostrar och fastrar kan ärva dig, men här tar arvsordningen slut. 

Ifall du inte har en enda levande släkting som ingår i någon av de tre arvsklasserna går din egendom vidare till den allmänna arvsfonden. Detta gäller dock inte om du är gift. Om din make/make är vid liv men du inte har några levande släktingar ärver din make/maka dig med full äganderätt.

Om du varken har några släktingar inom de tre arvsklasserna eller en levande make/maka kommer din egendom ärvas av din avlidne make/makas efterarvingar.

Makar och särkullbarn ärver först 

För gifta par kommer den efterlevande maken gå före arvsklasserna. Först när båda makar har dött går arvet vidare till de legala arvingarna. Det finns dock två undantag: 

  • Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt 
  • Ifall du skrivit ett testamente där du uttryckligen ber om att egendomen ska fördelas annorlunda

Vad är särkullbarn?

Särkullbarn är barn som du inte har tillsammans med din nuvarande partner. Med andra ord är det barn från tidigare förhållanden. För särkullbarn gäller särskilda regler vid arv, vilket är viktigt att ha koll på.

Huvudregeln är att en efterlevande make eller maka har rätt att ärva sin avlidne partners egendom med fri förfoganderätt. Det innebär att barn inom äktenskapet får sin del av arvet först när båda föräldrarna har gått bort. Särkullbarn har däremot rätt att få sin arvslott direkt när deras förälder går bort. För den efterlevande styvförälderns skull kan särkullbarnet vänta med att kräva ut sin arvslott direkt, och istället vänta tills även den efterlevande styvföräldern har gått bort.

Särkullbarn är bröstarvingar precis som gemensamma barn och har enligt lag en absolut rätt till laglott. De ärver varken mer eller mindre än en annan bröstarvinge om det inte finns ett testamente. 

Vad är efterarv?

I Sverige finns speciella arvsregler för personer som är gifta. Makar ärver nämligen varandra med fri förfoganderätt. Det innebär att en efterlevande make fritt får spendera och förbruka den avlidna makens egendom – med vissa begränsningar. Exempelvis får du inte hur som helst sälja, testamentera bort eller ge bort egendom som du ärvt av din make. När båda makar har gått bort ska egendomen nämligen gå vidare till andra arvingar. Detta kallas för efterarv

De som enligt lag har rätt till efterarv kallas för legala efterarvingar och ofta är det makarnas gemensamma barn. Att makar ärver varandra innan egendomen går vidare till andra arvtagare beror på att efterlevande makar inte ska behöva sälja av tillgångar eller tvingas ut ur sin bostad för att tillgodose arvingarnas arv.

Efterarv genom testamente

Efterarv kan också uppstå via testamente. Du kan nämligen skriva att din egendom först ska tillfalla en person med fri förfoganderätt, för att sedan tillfalla någon annan.

Personer som enligt ett testamente har rätt till efterarv kallas för testamentariska efterarvingar. Enligt lag har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. De behöver alltså inte vänta tills båda makar har gått bort. Det är dock möjligt att skriva in en önskan i sitt testamente om att särkullbarn ska vänta med att begära ut sitt arv tills även maken har avlidit. Om särkullbarnen respekterar önskan får de efterarv på samma sätt som gemensamma barn får enligt lag. 

För dig som har särkullbarn, alltså barn med någon annan än din nuvarande make, är det extra viktigt att upprätta ett testamente. Här går vi igenom varför och hur du upprättar ett testamente. Här förklarar vi dessutom i detalj hur du skriver ett testamente med efterarv för ditt/dina särkullbarn.

Går det att testamentera bort särkullbarns arv?

Ett testamente som gör bröstarvingar (inklusive särkullbarn) arvslösa är inte ogiltigt. Däremot kan dina barn begära jämkning av testamentet och kräva att få ut sin laglott. Laglotten är alltid hälften av det man skulle ha fått om det inte fanns ett testamente. Läs mer om särkullbarn och efterarv här.

Min styvförälder har fått min del av arvet

Om din förälder har skrivit i ett testamente att hela arvet ska gå till din styvförälder nu och först till dig i efterhand har du rätt att kräva ut din laglott direkt. Men om du väntar med att begära ut ditt arv tills båda makar har gått bort kan du efterärva det som finns kvar av hela din arvslott, som om du vore ett gemensamt barn.

Frångå den legala arvsordningen med ett testamente

Om du inte vill att dina släktingar ska ärva dig i den ordning som lagen bestämt måste du upprätta ett testamente. I testamentet kan du frångå den legala arvsordningen och själv bestämma hur ditt arv ska fördelas. I testamentet kan du fritt bestämma vem som ska få vad av ditt arv, med några undantag.

Att skriva ett testamente har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får ett testamente som uppfyller just dina behov och önskemål.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat