Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt för bostadsköp

Ska någon annan företräda dig i en bostadsaffär? Då behöver du en fullmakt! Men för att fullmakten ska fullgöra sin funktion måste den skrivas på rätt rätt. Här går vi igenom allt du behöver veta för att upprätta en juridiskt giltig fullmakt för ett bostadsköp.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt? 

Fullmakter används när du vill låta någon annan utföra handlingar på dina vägnar som annars skulle kräva din närvaro. 

Vad gäller just juridiska fullmakter finns det några kluriga begrepp som kan vara bra att ha koll på:

  • Den som ger fullmakten kallas för fullmaktsgivare. Det är alltså fullmaktsgivaren som ger en annan person rätt att utföra vissa ärenden på dennes vägnar. 
  • Personen som tar emot fullmakten, och som därigenom får utföra vissa ärenden åt fullmaktsgivaren, kallas för fullmaktshavare.

Vilka handlingar omfattar fullmakten? 

Vilka ärenden en fullmaktshavare får utföra beror på vad som anges i fullmakten. Du kan upprätta fullmakter för att exempelvis låta någon ingå avtal, rösta på en föreningsstämma eller hämta ut recept från apoteket åt dig.

Vi på Jurio gör det enkelt för dig att skriva en fullmakt för bostadsköp. Processen är betydligt mindre tidskrävande med oss jämfört med en traditionell advokat. Och så får du det färdiga dokumentet till en bråkdel av priset. Trygga bostadsaffären – skapa en fullmakt med Jurio idag!

Olika typer av fullmakter 

Det finns olika typer av fullmakter. Beroende på vilken typ av fullmakt du skapar får den olika effekt. En fullmakt som upprättas för ett specifikt uppdrag och tillfälle kallas för enkel fullmakt. Med en enkel fullmakt kan du beskriva uppdraget i detalj, varaktigheten på fullmakten och andra önskemål som du har.

Du kan även skriva en generalfullmakt. En generalfullmakt ger fullmaktshavaren full rätt att agera i fullmaktsgivarens ställe. Generalfullmakter är användbara om fullmaktsgivaren behöver hjälp under en längre tid, exempelvis under en sjukdomsperiod. 

Framtidsfullmakter liknar generalfullmakter, men börjar först gälla när fullmaktsgivaren har förlorat förmågan att fatta egna beslut. Det är vanligt att upprätta en framtidsfullmakt för att se till att någon i ens närhet kan ta hand om ens angelägenheter om man på grund av ålder eller sjukdom inte kan göra det själv. 

Eftersom framtidsfullmakter först träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna välgrundade beslut, är en framtidsfullmakt inte lämplig vid ett bostadsköp som ska genomföras inom den närmaste tiden. Det är dock bra att ha en framtidsfullmakt för framtida bostadsöverlåtelser, exempelvis om du på ålderns höst behöver hjälp att sälja ditt hus. 

Vilken fullmakt ska jag använda vid bostadsköp?

Om du vill att någon annan företräder dig vid ett bostadsköp är en enkel fullmakt bäst. Då anger du själv vad fullmaktshavaren får göra och vad denne måste ta hänsyn till. Du kan exempelvis ange en prisgräns för bostaden 

Hur blir fullmakten giltig? 

Krav på skriftlig fullmakt

Fullmakter som avser köp av fast egendom ska enligt lag vara skriftliga. Med fast egendom menas ett stycke mark och bebyggelsen därpå – alltså en fastighet, villa, radhus med flera. Vill du låta någon annan sköta din fastighetsaffär ska du alltså upprätta en skriftlig fullmakt. Fullmakten ska i sin tur undertecknas för hand av såväl dig som fullmaktshavaren. Eftersom dokumentet måste vara skriftligt är det inte heller möjligt att signera fullmakten elektroniskt med BankID.

Bostadsrätter räknas inte som fast egendom, men även köp av bostadsrätter behöver genomföras med en skriftlig fullmakt. 

Bevittning

För att en vanlig fullmakt ska bli juridiskt giltig är bevittning inget krav. Däremot är bevittningen ett krav för att du som ny ägare till fast egendom beviljas lagfart. Även andra parter, såsom banker, kan kräva att fullmakten är bevittnad. Lagfart finns inte för bostadsrätter och därmed är bevittning av fullmakter för försäljning av bostadsrätt inget krav. Det kan dock vara en extra trygghet ifall en tvist skulle uppstå.

Med Jurio kan du enkelt lägga till bevittning när du upprättar din fullmakt. Våra kunniga jurister guidar dig genom hur bevittningen går till!

Kom ihåg detaljerna

Ur bevissynpunkt är det väldigt viktigt att fullmakten är välskriven. Eventuella tvister och missförstånd mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren kan lätt undvikas genom en tydlig fullmakt.

Så, hur skriver du en tydlig och juridiskt giltig fullmakt?

Uppdraget som fullmaktshavaren ska utföra bör beskrivas så tydligt och detaljerat som möjligt. Annars ökar risken att fullmaktshavaren ingår avtal åt dig som du inte blir nöjd med. Skulle det ändå bli fel kan fullmakten i vissa fall användas som bevis för att avtalet inte bör gälla.

Det är därför mycket viktigt att du beskriver vad  din fullmaktshavare ska få göra. Vad gäller en fullmakt för bostadsköp kan du genom Jurio sätta en övre prisgräns för kostnaden för din nya bostad. På så vis kommer alla framtida bostadsköp endast att ske på dina villkor. 

I övrigt omfattar behörigheten alla typer av handlingar som är nödvändiga för att fullgöra köpet och förse fullmaktsgivaren med tillträde. Det innebär att behörigheten avser handlingar såsom låneavtal, undertecknande av köpekontrakt, mottagande av köpebrev eller kvittens, samt upprättande och avsändande av lagfartsansökan.

Hur skriver jag en fullmakt för bostadsköp? 

Här följer en mall för sådant du bör ha med i din fullmakt. Mallen är baserad på Jurios fullmakt. 

1. Fullmaktsgivare och fullmaktshavare

I fullmakten ska det först och främst framgå vem som är fullmaktsgivare och vem/vilka som är fullmaktshavare. Det är fullmaktshavaren som har rätt att handla i fullmaktsgivarens namn. I Jurios fullmakt kan du utse en eller två fullmaktshavare. 

2. Fullmaktens uppdrag

Fullmaktens omfattning ska klart och tydligt framgå. Får fullmaktshavaren göra vad som helst eller gäller fullmakten endast för ett specifikt ärende? I Jurios smarta formulär kan du enkelt välja ‘’köp av bostad’’ eller ‘’försäljning av bostad’’ – vi tar hand om resten!

3. Fullmaktshavarens behörighet

Vid fastighetsköp får fullmaktshavaren genomföra själva köpet, alla typer av ärenden som är nödvändiga för att fullgöra köpet samt alla ärenden som är nödvändiga för att fullmaktsgivaren ska få tillträde till fastigheten. Tänk låneavtal, undertecknande av kontrakt och upprättande samt avsändande av lagfartsansökan. 

Det finns alltså en del frågor angående fullmaktshavarens behörighet som du behöver ta ställning till. Vi rekommenderar till exempel att du sätter en övre prisgräns på bostadsköpet för att undvika olustiga överraskningar – en gräns som du kan lägga till när du upprättar en fullmakt med Jurio!

4. Fullmaktens giltighet

I fullmakten bör det stå hur länge fullmakten och därmed behörigheten ska gälla. Antingen gäller dokumentet till ett förbestämt datum eller tills vidare. Tills vidare innebär att dokumentet gäller tills dess att uppdraget är utfört och avslutat.

5. Fullmaktens återkallelse

En fullmakt bör innehålla en särskild del som reglerar att du som fullmaktsgivare har rätt att återkalla fullmakten. Vid en återkallelse ska fullmaktshavaren omedelbart lämna tillbaka fullmakten till dig, eller se till att dokumentet förstörs. Dessutom måste andra parter, exempelvis mäklare, informeras om att fullmakten inte längre gäller.

6. Fullmaktens upphörande

I denna del av fullmakten beskrivs hur och när fullmakten slutar gälla. En fullmakt som gäller tillsvidare måste återkallas för att sluta vara giltig. Men det finns ett undantag: fullmakten upphör om fullmaktsgivaren på grund av hög ålder, sjukdom eller en olycka har förlorat förmågan att fatta egna beslut. 

Det är fullt möjligt att återkalla en tidsbestämd fullmakt innan det angivna slutdatumet.

7. Underskrifter

Fullmakten ska signeras av fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. På så vis kan man tydligt se att fullmaktsgivaren ger sitt samtycke till att affären sköts av någon annan, och att fullmaktstagaren accepterar uppdraget. En fullmakt för fastighetsaffärer måste signeras för hand.

8. Bevittnande

Bevittnande är ett krav för att du som köpare ska beviljas lagfart på egendomen. Alltså bör fullmakten bevittnas av två personer för att bostadsköpet ska kunna fulländas. I vårt smarta formulär kan du lägga till att fullmakten ska bevittnas. Då får du en kostnadsfri vägledning genom hela bevittningsprocessen – på så sätt garanterar du att allt blir juridiskt giltigt!

Skapa en fullmakt med Jurio

Med Jurio kan du snabbt, säkert och smidigt skriva en fullmakt som är skräddarsydd efter dina behov. Dokumentet skapas genom att du svarar på ett antal frågor i vårt digitala formulär. 

Formuläret är framtaget av våra jurister som håller koll på alla krångliga rättsregler. 

Skapa ett juridiskt giltigt dokument samtidigt som du sparar tusenlappar jämfört med traditionella jurister – det tar mindre än 15 minuter!

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat