Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Bolagsstämma

Börjar räkenskapsåret lida mot sitt slut? Någon gång varje år måste alla aktiebolag hålla en bolagsstämma där aktieägarna får komma till tals och fatta viktiga beslut.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Tidsforbrug

Snabbt och enkelt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är en bolagsstämma?

Nu när lagerbolaget är köpt så börjar reglerna för aktiebolag gälla. Alla aktiebolag måste nämligen någon gång varje år hålla en bolagsstämma där alla aktieägare samlas för att fatta viktiga beslut för bolaget. Ibland används ordet årsstämma. Man kan likna en bolagsstämma vid ett årsmöte för bolaget. Besluten fattas genom att aktieägarna röstar.

Vad gör man på en bolagsstämma?

Vid bolagsstämman ska man enligt lag 

Fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen

Alla aktiebolag måste ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut. För att årsredovisningen ska kunna färdigställas måste aktieägarna godkänna bolagets resultaträkning och balansräkning vid bolagsstämman. Det krävs nämligen både en resultaträkning och en balansräkning för att kunna upprätta en färdig årsredovisning.

Resultaträkningen visar bolagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret, som är en bokföringsperiod på tolv månader. Balansräkningen visar bolagets tillgångar och skulder.

Fatta följande viktiga beslut för bolaget

1. Vad som ska hända med årets vinst eller förlust

På bolagsstämman måste man besluta hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust. Om bolaget har gått med vinst kan man bestämma att vinsten ska föras över till nästa år eller att den ska gå ut till aktieägarna som aktieutdelning.

2. Om styrelsen och den verkställande direktören ska ha ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet innebär att aktieägarna inte kan väcka en skadeståndstalan mot någon som blivit beviljad ansvarsfrihet, det vill säga man kan inte stämma den personen. Ledamöter i styrelsen och den verkställande direktören kan bli beviljade ansvarsfrihet. Att inte bevilja ansvarsfrihet är ovanligt för svenska aktiebolag. Det brukar till och med ses som en allvarlig anklagelse.

3. Vilka som ska sitta i styrelsen och vem som ska vara revisor

Styrelseledamöterna för det kommande året väljs också vid bolagsstämman. Om bolaget ska ha en revisor ska den personen också väljas vid stämman. På bolagsstämman fattas också beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn.

4. Andra beslut om det står i bolagsordningen

I ett aktiebolags bolagsordning kan det stå att vissa andra beslut också ska fattas på bolagsstämman. De frågorna ska då också tas upp till beslut.

Att hålla bolagsstämma och kalla till den

Det är mycket viktigt att man kallar till bolagsstämman på rätt sätt. Om det har gått fel till kan det nämligen leda till att besluten som fattas på bolagsstämman blir ogiltiga.

När ska bolagsstämman hållas?

Bolagsstämman måste hållas någon gång inom sex månader efter att räkenskapsåret tagit slut. Det är bolagets styrelse som kallar till bolagsstämman. Kallelsen måste som huvudregel skickas ut någon gång mellan sex och fyra veckor före bolagsstämman. Alla som äger aktier i bolaget ska kallas och hur kallelsen ska gå till står i bolagsordningen. Enligt lag måste kallelsen innehålla:

  • Tid och plats för stämman
  • Förslag på dagordning
  • Huvudsakligt innehåll i varje förslag
  • Information om aktieägarnas rätt att delta på stämman

Lagen ställer också krav på att det förs protokoll vid bolagsstämman. Tänk dessutom på att bolagsstämman som huvudregel måste hållas på samma ort där styrelsen har sitt säte. Var det är någonstans står i bolagsordningen.

Om du vill läsa mer om hur man kallar till bolagsstämma kan du klicka här. 

Måste bolagsstämman vara ett fysiskt möte?

Den ursprungliga tanken med bolagsstämmorna var att de ska hållas genom ett fysiskt möte. Det finns dock vissa möjligheter att hålla bolagsstämma på andra sätt.

En bolagsstämma kan till exempel hållas per capsulam. Det innebär att bolagsstämman genomförs utan att alla aktieägare samlas på samma plats. Stämman genomförs genom att man upprättar ett protokoll över besluten. Protokollet skickas sedan ut till aktieägarna där alla delägare skriver under det. 

En bolagsstämma kan hållas per capsulam om alla aktieägare är överens om det. Bolagsstämma per capsulam är en bra lösning om ni bara är några få aktieägare i bolaget och ni ska fatta enhälliga och enkla beslut. I större bolag behövs sannolikt en bolagsstämma på plats.

Vad händer om man inte håller någon bolagsstämma?

Om inte en bolagsstämma hålls riskerar bolaget att få betala förseningsavgifter. Bolagets årsredovisning måste skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut, och för att kunna upprätta en årsredovisning måste resultaträkningen och balansräkningen ha godkänts på bolagsstämman.

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Spara tid

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Köp ett Lagerbolag

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.