Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Kallelse till bolagsstämma 

Har det blivit dags för ditt aktiebolag att kalla till den första bolagsstämman? Då finns det några saker att ha koll på! Här får du lära dig mer om vad som ska avhandlas och hur kallelsen ska gå till.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Tidsforbrug

Snabbt och enkelt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämman är ett årligt möte som alla aktiebolag måste hålla. På bolagsstämman fattas bland annat beslut om hur vinst eller förlust ska disponeras, vilka som ska sitta i styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkning i årsredovisningen. Det är helt enkelt ett möte med stor påverkan på själva bolaget. På bolagsstämman ska man bland annat:

 • Fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen
 • Fatta vissa viktiga beslut för aktiebolaget

Olika typer av bolagsstämmor 

Det finns olika bolagsstämmor och beroende på vilken stämma det är som ska hållas finns också olika regler. 

1. Årsstämma 

Det vanligaste man syftar på när man pratar om bolagsstämman är årsstämman. Årsstämman kallas också för ordinarie bolagsstämma och är det möte där aktieägarna tar flera viktiga beslut som rör bolaget. Det rör sig ofta om beslut kring: 

 • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen 
 • Hur bolagets vinst ska disponeras 
 • Styrelsen och VDs ansvarsfrihet 
 • Styrelsens sammansättning 
 • Om bolaget måste eller vill ha en revisor

Bolagets bolagsordning kan även innehålla andra regler kring vilka beslut som ska fattas på årsstämman. Till exempel kan man skriva in att företaget ska ha flera årsstämmor om året, men det är relativt ovanligt – många bolag nöjer sig med en årsstämma.

2. Extra bolagsstämma

Om det behövs kan bolaget också hålla en extra bolagsstämma. Det blir aktuellt om styrelsen ser ett behov av att fatta ett beslut innan själva årsstämman. Då rör det sig ofta om beslut kring: 

 • Vinstutdelning 
 • Ändringar i styrelsens sammansättning 
 • Ändringar i bolagsordningen 
 • Fortsatt bolagsstämma

Om årsstämman tar väldigt lång tid kan aktieägarna besluta om att fortsätta med stämman en annan dag. Det kan också vara aktuellt om aktieägarna behöver mer tid för att bestämma sig och sätta sig in i ett beslut som ska fattas. Den nya dagen där stämman hålls kallas för fortsatt bolagsstämma.

Om bolaget behöver hålla en fortsatt bolagsstämma ska detta anmälas till Bolagsverket inom fyra veckor efter att årsstämman tog beslutet. Det krävs om årsstämman inte kunde fatta beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen, samt hur vinsten eller förlusten ska disponeras. Om den fortsatta bolagsstämman enbart handlar om ansvarsfrihet behöver du inte göra någon anmälan till Bolagsverket.

En fortsatt bolagsstämma får hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor efter ordinarie bolagsstämma.

Tidpunkter att hålla koll på

Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från det att bolagets räkenskapsår har tagit slut. Bolagets styrelse är ansvariga för att skicka ut kallelsen till bolagsstämman och kallelsen ska som regel skickas ut mellan 6 och 4 veckor innan själva stämman.

Kallelse till bolagsstämman

Kallelsen till bolagsstämman kan förklaras som en inbjudan till aktieägarna att komma på bolagsstämman. Kallelsen skickas ut i god tid innan sammanträdet och finns till för att de närvarande ska kunna förbereda sig på vad som ska tas upp på mötet. Det är viktigt att själva kallelsen till bolagsstämman görs på rätt sätt. Om det blir fel i kallelsen finns det nämligen risk för att vissa beslut som har fattats blir ogiltiga – och att bolagsstämman måste göras om.

Vilka ska kallas?

Alla aktieägare i bolaget ska kallas till bolagsstämman – även aktieägare som inte äger så stor andel av bolaget.

Vem ansvarar för kallelsen och när ska den skickas ut? 

Aktiebolagets styrelse är ansvariga för att kalla till bolagsstämman och se till att aktieägarna får ta del av kallelsen. Beroende på vilken sorts bolagsstämma det är som ska hållas finns det olika regler för när styrelsen måste kalla aktieägarna.

Årsstämma

 • Till årsstämma ska styrelsen kalla aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman. I privata bolag kan det skrivas in i bolagsordningen att kallelsen kan skickas ut senare än fyra veckor innan stämman, men absolut senast två veckor i förväg.

Extra bolagsstämma

 • Beroende på vad som ska diskuteras på den extra bolagsstämman finns olika tidsramar för när styrelsen ska kalla till möte.
 • Om stämman handlar om att ändra bolagsordningen måste styrelsen kalla till mötet senast 4 veckor före stämman och tidigast 6 veckor före stämman. Dock kan det finnas regler i bolagsordningen för privata aktiebolag som tillåter styrelsen att kalla till mötet senare, men allra senast 2 veckor före stämman.
 • Om stämman handlar om andra frågor än att ändra bolagsordningen måste styrelsen kalla till mötet senast 2 veckor före stämman och tidigast 6 veckor före stämman.

Fortsatt bolagsstämma

 • Det är inte alltid nödvändigt för styrelsen att kalla aktieägarna beroende på när den fortsatta bolagsstämman ska äga rum.
 • Om den fortsatta bolagsstämman ska hållas inom fyra veckor från årsstämmans första dag, behöver styrelsen inte kalla aktieägarna.
 • Men om den fortsatta bolagsstämman ska hållas fyra veckor eller senare från årsstämmans första dag, måste styrelsen kalla aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Vad ska finnas med i kallelsen till bolagsstämman? 

Alla viktiga beslut som ska fattas på stämman ska också finnas med i kallelsen. Det gör att de som ska närvara vid stämman kan förbereda sig på vad som ska diskuteras och röstas om. Kallelsen ska alltid innehålla: 

 • Tid och plats
 • Förslag på dagordning 
 • Det huvudsakliga innehållet i varje förslag som ska tas upp 
 • Information om att aktieägarna har rätt att delta på bolagsstämman 

Andra krav kan tillkomma beroende på vilka frågor som ska tas upp på bolagsstämman. 

Hur går kallelsen till? 

I aktiebolagets bolagsordning finns regler kring hur kallelsen ska gå till. I bolagsordningen får företaget själv bestämma hur kallelsen ska skickas ut; många väljer att skicka ut en förkortad kallelse på e-post som sedan anger att den fullständiga kallelsen finns att hämta på företagets webbplats. 

Utöver vad som har bestämts i bolagsordningen finns olika regler för vilket sätt kallelsen ska skickas beroende på vilken typ av aktiebolag företaget är – privata aktiebolag, publika aktiebolag utanför reglerad marknad och publika aktiebolag på reglerad marknad. I vissa fall ska kallelsen skickas ut med post, ibland ska den publiceras offentligt och för vissa situationer ska den både postas och publiceras.

Läs mer om olika regler för olika sorters aktiebolag

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Skapa ett Lagerbolag

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.