Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

19. juni 2023

Vad är en bostadsrättsförening? 

En ekonomisk förening som finns till för att upplåta lägenheter till sina medlemmar kallas för bostadsrättsförening. Föreningens verksamhet styrs av medlemmarna själva utefter föreningens stadgar. Här kan du läsa mer om bostadsrättsföreningar.

Vad är en bostadsrättsförening? 

En bostadsrättsförening är en slags ekonomisk förening som finns till för att upplåta lägenheter, bostäder eller lokaler med bostadsrätt i föreningens hus. Att det är en ekonomisk förening betyder att det är föreningens medlemmar som själva bedriver den ekonomiska verksamheten. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Det ska finnas stadgar, en styrelse, minst en revisor och ett företagsnamn. Här kan du läsa mer om bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Vad ansvarar föreningen för? 

För nyproducerade bostadsrätter (kallat upplåtelse) ansvarar föreningen för att bostadsrätts- lägenheten är i fullt brukbart skick vid tillträdet. Vid försäljning mellan privatpersoner (kallat överlåtelse) är det istället säljaren som är ansvarig.

Under tiden du bor i bostadsrätten ansvarar föreningen endast för det yttre underhållet, det vill säga skötsel av föreningens hus, allmänna utrymmen och mark. Insidan av en viss lägenhet ansvarar bostadsrättshavaren själv för. 

Hur bildas en bostadsrättsförening? 

Bostadsrättsföreningen bildas vanligen genom att ett byggföretag bygger ett hus i egen regi. När allt är klart upplåts lägenheterna med bostadsrätt till spekulanter som sedan tar över föreningen. En bostadsrättsförening kan även bildas genom att hyresgäster går ihop och köper den fastighet de bor i. Det kallas att man gör en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. 

Bostadsrättsföreningens stadgar 

De regler som styr bostadsrättsföreningens verksamhet kallas för stadgar. För att föreningen ska kunna registreras hos Bolagsverket måste stadgarna vara godkända. Stadgarna ska informera föreningens medlemmar och andra om hur just den föreningen arbetar samt vilka allmänna regler som gäller för bostadsrättsföreningar generellt. 

Vissa saker måste finnas med i stadgarna enligt lag, dessa är bland annat: 

  • Föreningens företagsnamn 
  • Den kommun där föreningens hus finns 
  • Den verksamhet som föreningen ska bedriva 
  • Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
  • På vilket sätt årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift ska beräknas 
  • På vilket sätt det ska räknas ut hur mycket föreningen ska avsätta varje år för att säkerställa underhåll av huset 
  • Antal ledamöter i styrelsen 
  • Hur föreningens tillgångar ska fördelas om föreningen upplöses

Stadgarna får inte innehålla regler som är olagliga, motsägelsefulla, otydliga eller vilseledande. 

Vad händer om det blir tvist? 

Om det uppstår en tvist mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen kan denna bli rättsligt prövad antingen av tingsrätt eller av hyresnämnden. Hyresnämnden kan både avgöra många tvister genom beslut samt agera medlare i tvisten. De tvister som inte avgörs genom att hyresnämnden fattar ett beslut, kan istället avgöras i tingsrätt. För att detta ska gå måste man ansöka om stämning. Den part som förlorar i tingsrätten kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.