Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Aktieöverlåtelseavtal

 

 

Du börjar nu skapa ett aktieöverlåtelseavtal. I formuläret får du svara på ett antal frågor. Avtalet formas automatiskt efter dina svar och du kan gå fram och tillbaka i formuläret tills du är nöjd!
 

Tryck på ‘Vidare’ för att komma igång!

Bolaget
 


 
Säljare

 


 
Köpare
 

Antal aktier
 

st.
st.
st.

  

Pris och betalning

 
Aktierna kan antingen köpas med likvida medel i samband med överlåtelsen, eller så kan aktierna betalas genom ett skuldebrev.

SEK

Du kan skapa ett skuldebrev med Jurio här. Tänk på att är Långivare, och är Låntagare.

Aktier kan inte säljas för 0 kronor. Skriv istället ett gåvobrev.

Välj en dag då aktierna överlåts till . Detta avtal ska senast vara signerat på den angivna dagen.
 


 
I samband med försäljningen kan det vara nödvändigt att ändra styrelsens sammansättning, exempelvis om tidigare har varit styrelseledamot och inte längre ska behålla sin post, eller om ska ingå i styrelsen.
 


  
Det kan vara ett villkor att måste ingå ett aktieägaravtal med andra aktieägare för att få köpa aktierna. Ett aktieägaravtal reglerar aktieägarnas skyldigheter och rättigheter gentemot varandra och mot bolaget. 
 

Skapa ett aktieägaravtal med Jurio här.

Skapa ett anslutningsavtal till ert befintliga aktieägaravtal här.

I samband med överlåtelsen kan säljaren lämna garantier. Klicka på en garanti för mer information. Välj inga, en eller flera garantier. 
 

Välj inga, en eller flera:

Garanterar bland annat att inga aktiebrev finns utfärdade avseende aktierna samt att bolaget för vilka aktierna gäller är behörigen bildat och ej under konkurs eller andra liknande förhållanden.

Garanterar bland annat att årsredovisningen är korrekt, att Bolaget inte har ställt några säkerheter åt någon annan och att bolaget inte har tagit ett lån förenat med återbetalningsskyldighet från säljaren.

Garanterar bland annat att bolagets deklarationer har lämnats in samt är korrekta och att all skatt har betalats.

Garanterar bland annat att ingångna avtal är giltiga, bindande och verkställbara samt att de efterlevs av parterna.

Garanterar bland annat att pensioner och semesterförmåner har betalats ut samt att bolaget inte är i en pågående tvist med anställd eller konsult.

Garanterar bland annat att bolaget innehar nödvändiga licenser till immateriella tillgångar (exempelvis patent, varumärken eller upphovsrätter), samt att bolaget inte gör intrång i annans rättigheter.

Garanterar bland annat att bolaget har tillstånd för sin verksamhet, att verksamheten bedrivs enligt lag samt att bolaget inte är i en pågående tvist.

Egna garantier ges i en separat egenskriven bilaga till avtalet.

Svensk lag kommer tillämpas ifall en situation uppstår som avtalet inte täcker. Eventuella tvister som uppstår kan antingen lösas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande.
 

 
Allmän domstol i Sverige

Tvisten prövas av en tingsrätt i Sverige i enlighet med den svenska rättegångsbalken. Tingsrättens beslut kan i vissa fall överklagas och prövas av en hovrätt. I sällsynta fall kan beslutet prövas ytterligare en gång av Högsta domstolen. 

En rättegång i allmän domstol är offentlig. Vem som helst kan begära ut och ta del av alla dokument som domstolen har fått in med anledning av tvisten.

 

Skiljedomsförfarande

Tvisten prövas av en privat domstol och beslutet som tas går inte att överklaga. Till skillnad från tvistelösning i allmän domstol är ett skiljedomsförfarande inte offentligt. Ni kan själva välja vem som vara domare, till exempel en särskild expert på området. 

Ett skiljedomsförfarande är oftast ett snabbare förfarande, men kan innebära högre kostnader jämfört med tvistelösning i allmän domstol.

Ert aktieöverlåtelseavtal är nästan färdigt!

 

 

I nästa steg går ni vidare till betalning och signering. Om du inte redan har ett konto så skapas det nu.

 
Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som ni kan läsa om i våra allmänna villkor. Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.

 


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Aktieöverlåtelseavtal

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti