Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 | support@jurio.com | Tlf. 23 50 77 13
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk

18. juni 2024

Kjøpsbetingelser

Nedenfor finner du de generelle vilkårene for handel med Jurio. Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom vilkårene før du gjennomfører et kjøp.

1. Anvendelse

Disse kjøpsbetingelsene (heretter kalt “betingelsene”) gjelder for alle produkter som blir solgt på www.jurio.com/no (heretter kalt “hjemmesiden”) som drives av den danske virksomheten LegalDesk.dk Aps (heretter kalt “virksomheten”), og som brukere av hjemmesiden (heretter kalt “brukere”) kan kjøpe. På samme måte gjelder betingelsene også for gratis produkter som virksomheten har gitt brukeren adgang til å benytte. Betingelsene gjelder for både privatpersoner og bedriftskunder. Avsnitt 7 - Behandling av personopplysninger - gjelder imidlertid kun for bedriftskunder som vi er databehandler for. 

2. Produkter

Dokumentene/produktene som blir solgt på hjemmesiden (heretter kalt “produkter”) er utformet i samsvar med opplysningene brukeren oppgir, samt de valgbare alternativene som brukeren fyller ut i skjemaene. Virksomheten er derfor ikke ansvarlig for eventuelle feil i brukerens opplysninger eller valg av alternativer. Brukeren kan alltid henvende seg til virksomheten for å få endret en feilaktig opplysning, såfremt dokumentet ikke er sendt til ansvarlig myndighet for registrering eller lignende.

3. Pris og betaling

Alle prisene på hjemmesiden er oppgitt i norske kroner (NOK) og er inklusiv moms for produkter til private, mens prisene for produkter til bedriftskunder er oppgitt eksklusiv moms. Når du gjennomfører et kjøp på hjemmesiden vil beløpet bli trukket fra kortet ditt samme dag. 

Hjemmesiden godtar betaling fra Visa og Mastercard. Virksomheten betaler kredittkortavgiften. Brukeren betaler selv eventuelle avgifter som egen kortutsteder oppkrever.  

Dersom brukeren har inngått en avtale med virksomheten om å inngå i virksomhetens faktureringsordning, vil brukeren bli fakturert per hele kalendermåned. Brukeren vil senest den 8. hver måned bli fakturert for den siste månedens forbruk av produkter på virksomhetens hjemmeside. Betalingsfristen er 8 kalenderdager. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder virksomheten seg retten til å kreve renter og purregebyr i henhold til forsinkelsesrenteloven.

4. Levering

Når brukeren har opprettet en konto på hjemmesiden og gjennomført betalingen for produktet, får brukeren umiddelbart tilgang til produktet under “Mine dokumenter”. Produktet anses som levert når virksomheten har lastet opp produktet på brukerens konto. 

For visse produkter hvor gyldigheten av produktet er betinget av at brukeren skriver ut produktet i papirformat og signerer dette i nærvær av vitner (f.eks. et testament), eller dersom produktet må registreres/tinglyses hos en myndighet som eksempelvis Kartverket, er det opp til brukeren å iverksette nødvendige tiltak for å sikre gyldigheten av det juridiske dokumentet. Virksomheten bistår brukeren med skriftlig informasjon om hvordan brukeren bør gå frem for at produktet skal bli juridisk gyldig.

5. Ansvar

Virksomheten er ansvarlig for produktenes innhold og at dette er juridisk korrekt, men kan ikke i noen tilfeller holdes ansvarlig for anvendelsen av hjemmesidens produkter. Denne ansvarsbegrensningen inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle tilfeller hvor hjemmesidens produkter ikke anvendes korrekt. Virksomheten er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller avledede tap som brukeren måtte lide som følge av feilaktig anvendelse av våre produkter. 

Innholdet på hjemmesiden, korrespondanse eller annen kontakt med virksomheten utgjør ikke juridisk rådgivning av noen art. 

Virksomheten er ikke ansvarlig for referanser, link eller annen henvisning til en tredjeparts hjemmeside som kan finnes på hjemmesiden. 

6. Garantier, angrerett og reklamasjon

Virksomheten tilbyr fornøydgaranti i de tilfellene hvor produktet ikke lever opp til brukerens forventninger. Garantien innebærer at brukeren kan heve kjøpet innen 14 dager, regnet fra dagen etter at brukeren mottok produktet. Dersom fristens siste dag faller på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristens siste dag til neste virkedag. Brukeren kan benytte seg av fornøydgarantien ved å kontakte virksomheten på support@jurio.com. Fornøydgarantien påvirker ikke brukerens lovfestede rettigheter i gjeldende forbrukerkjøpslovgivning, inkludert klageretten. 

Fornøydgarantien gjelder ikke for produkter som etter brukerens samtykke er sendt til registrering hos en offentlig myndighet, dersom virksomheten på tidspunktet for benyttelsen av fornøydgarantien, allerede har fullført tjenesten ved å sende produktet til den offentlige myndigheten. 

Brukeren har ingen angrerett etter fullført kjøp av produktet, da dette er utformet etter brukerens anvisninger og har et personlig preg, jf. Angrerettsloven § 22 første ledd bokstav e).

Brukeren har rett til å klage på eventuelle feil eller mangler ved et produkt. Klager kan fremsettes ved å kontakte virksomheten på support@jurio.com

7. Kompetanse

Virksomhetens ansatte som utarbeider de enkelte produktene, og som besvarer henvendelser fra brukere, har fullført juridisk embetseksamen fra Norge, og har flere års erfaring som advokat og jurist fra norske advokatfirmaer. Ut over dette har virksomheten også ansatte som ikke har juridisk utdanning, men som bistår med kundeservice og håndtering av visse produkter. 

8. Behandling av personopplysninger

For behandling av personopplysninger henvises det til Virksomhetens retningslinjer for personvern og databeskyttelse. 

Utover det som fremgår av virksomhetens retningslinjer for personvern og databeskyttelse avtales følgende vedrørende behandling av brukernes personopplysninger: Begge parter skal løpende gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som oppfyller kravene i Forordning 2016/679 (“Databeskyttelsesforordningen”) for å sikre beskyttelse av partenes rettigheter. 

Virksomheten skal overholde og oppfylle kravene i artikkel 28 i Databeskyttelsesforordningen, og herunder mot betaling, yte brukeren bistand som spesifisert i artikkel 28, samt gi brukeren opplysninger og nødvendig dokumentasjon for at brukeren skal kunne kontrollere at virksomheten etterlever kravene i artikkel 28. Dette gjøres ved å gi mulighet for og bidra til revisjon og gjennomgang. 

Virksomheten har rett til, for egen regning og risiko, å anvende underleverandører som også behandler brukerens personopplysninger. Virksomheten skal ved planlagt bytte av en underleverandør eller ved anvendelse av en ny underleverandør, senest 30 dager før det planlagte byttet, skriftlig underrette brukeren om byttet. Kunden har rett til å komme med innsigelser mot det planlagte byttet. 

Virksomheten påser at samtlige underleverandører oppfyller kravene i artikkel 28 i Databeskyttelsesforordningen og at de overholder forpliktelsene i dette avsnittet. 

Virksomheten kan ikke, uten brukerens skriftlige samtykke, overføre brukerens personopplysninger til land utenfor EU/EØS. 

Behandling av brukerens personopplysninger skjer i henhold til brukerens dokumenterte instrukser. Disse dokumenterte instruksene består delvis av partenes avtalegrunnlag og delvis av de særskilte instruksene som brukeren kan gi Virksomheten. 

Med mindre brukeren instruerer virksomheten på annen måte, har virksomheten rett og plikt til å slette brukerens personopplysninger senest 3 måneder etter at kontraktsforholdet mellom partene er endelig opphørt. 

Virksomheten har rett til å anonymisere brukerens personopplysninger og andre data, samt til å anvende disse for å utvikle og tilby tjenester, både selv og i samarbeid med andre.

9. Endringer

Virksomheten tar forbehold for feil ved trykk og pris. 

Virksomheten er ikke ansvarlig for brudd eller sviktende tilgang til hjemmesiden, brudd i strømforsyning eller internettforbindelse, hærverk på systemet (både fysisk og som virus og hacking), misbruk av personopplysninger eller andre forhold og omstendigheter utenfor Virksomhetens kontroll.

10. Opplysninger om forsikringsforhold

Virksomheten er ansvarsforsikret. Dette innebærer som utgangspunkt at ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av mangler ved produktet, kan dekkes av forsikringsselskapet HDI Danmark med et beløp på inntil fem millioner (5 000 000) DKK per skade eller per år, jf. likevel punkt 5 ovenfor om ansvar.

11. Opplysning om klagemuligheter

Dersom du som privatperson ønsker å klage på en vare eller tjeneste kjøpt hos virksomheten, kan du klage til Forbrukertilsynet, Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo. Du kan klage til Forbrukertilsynet via www.forbrukertilsynet.no. Forbrukertilsynets vedtak kan klages inn for Markedsrådet. 

12. Lov og verneting

Enhver tvist som oppstår som følge av brukerens kjøp av produkter eller derav følgende tvister, herunder tvister vedrørende kjøpsbetingelsenes omfang eller gyldighet, er underlagt norsk rett og skal bringes inn for norske domstoler. Avtalt verneting etter disse brukervilkårene er Oslo tingrett. Rett saksøkt er: 

LegalDesk.dk ApS
Njalsgade 21F, 2. sal
2300 København
Danmark

Ved eventuelle spørsmål er brukeren alltid velkommen til å kontakte virksomheten på telefon 23 50 77 13 eller e-post support@jurio.com.