Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Kommunens överförmyndare 

I varje kommun i Sverige finns en särskild tillsynsmyndighet vars uppdrag det är att skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller förvalta sin egendom. Här kan du läsa mer om överförmyndare och olika typer av ställföreträdare.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en överförmyndare?

En överförmyndare, eller överförmyndarnämnd, är en kommunal tillsynsmyndighet med ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndare finns i alla Sveriges kommuner, och har i uppgift att kontrollera att ställföreträdare såsom förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt.

Syftet är att skydda personer som på grund av exempelvis sjukdom, ålder eller psykisk ohälsa måste förlita sig på en ställföreträdare när beslut ska fattas å deras vägnar.

Varje år ska ställföreträdare lämna in redovisningar för hur de sköter sitt uppdrag till överförmyndaren. Nämnden kontrollerar att den enskildes tillgångar används för dennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett sätt som ger trygghet och avkastning. 

Framtidsfullmakt - allternativ till traditionella ställföreträdare

En framtidsfullmakt är ett alternativ till en traditionell ställföreträdare, såsom en god man. Framtidsfullmakter erbjuder en flexibel och anpassningsbar lösning för att säkerställa att ens önskemål och behov beaktas om man skulle bli oförmögen att fatta egna beslut i framtiden. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du behålla en större grad av självständighet och kontroll över dina framtida personliga och ekonomiska angelägenheter

Olika typer av ställföreträdare

Förmyndare 

En förmyndare är någon som företräder en omyndig person (ett barn under 18 år) i rättsliga sammanhang. Förmyndaren fattar beslut i frågor som rör barnets ekonomi och egendom. Vanligtvis är föräldrar sina omyndiga barns förmyndare. Om en av föräldrarna avlider, blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare. När barnets föräldrar är förmyndare får de bestämma över den omyndiges tillgångar så länge värdet inte överstiger åtta prisbasbelopp. Skulle värdet vara högre än så blir föräldrarna redovisningsskyldiga till överförmyndaren. Skulle det finnas särskilda anledningar har överförmyndaren dessutom rätt att besluta om att begränsa föräldrarnas fria förvaltning. 

När ett barn under 18 år saknar förmyndare, till exempel om både föräldrarna är döda, minderåriga eller av andra skäl inte kan vara förmyndare, utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare. Det är överförmyndaren som ansöker till tingsrätten om en förmyndare för barnet. 

Vissa rättshandlingar kräver alltid ett samtycke från överförmyndaren. Till exempel: 

  • Om barnet ska köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 
  • Om barnet ska ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Du kan läsa mer om vad som gäller för gåvor till barn här.
  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar 
  • Om barnet ska bedriva en rörelse 
  • Om barnet ska ingå avtal om arvskifte 
  • Om barnet ska ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto

God man

En person som inte längre har förmågan att hantera sin ekonomi eller kontakten med myndigheter kan få en god man anordnad av en domstol. En god man har i uppdrag att ta hand om personens ekonomi och måna om dennes juridiska och ekonomiska rättigheter. Vid ansökan om god man ska överförmyndaren kontaktas för ett yttrande. 

Förvaltare

Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd som bara får anordnas när ett godmanskap inte är tillräcklig hjälp. Till skillnad från att ha en god man är det inte alltid frivilligt med ett förvaltarskap. Tingsrätten kan nämligen besluta om förvaltarskap mot en persons vilja om denne inte förstår sitt eget bästa och till exempel gör saker som hen tar skada av. Varje år är det överförmyndarens uppgift att pröva om förvaltarskapet ska fortsätta eller inte.

Alternativ till god man – framtidsfullmakt 

Ett annat typ av ställföreträdarskap som står under överförmyndarens tillsyn är ett ställföreträdarskap genom framtidsfullmakt. Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska företräda dig om du i framtiden inte längre klarar av att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Om framtidsfullmakten skulle missbrukas är det överförmyndaren som ska kontaktas.

Behöver du en framtidsfullmakt kan du enkelt skapa en med Jurio, för bara bråkdelen av priset hos en traditionell jurist!

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3.000:- jämfört med traditionell advokat