Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Fullmakt

 

 

Du börjar nu skapa en fullmakt. I formuläret får du svara på ett antal frågor. Fullmakten skapas automatiskt efter dina svar!

 

Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.

 

Tryck på ‘Vidare’ för att komma igång!

Välj språk
 

Du kan välja att fullmakten ska vara på svenska eller engelska.

 


 
Du har valt engelska

 
Våra frågor i detta formulär är fortfarande på svenska, men fullmakten som skapas baserat på dina svar kommer att vara på engelska. Du måste dock själv skriva på engelska i eventuella fritextfält. 

Kom ihåg!

Om du ska använda fullmakten utomlands kan det vara så att den behöver stämplas av en notarius publicus för att betraktas som giltig. Kontakta aktören i det land du ska visa upp fullmakten för och säkerställ vilka krav som finns.

 Fullmaktsgivaren

 

Fullmaktsgivaren är den person som överlämnar en fullmakt till någon annan. På så vis ger fullmaktsgivaren någon annan rätten att handla å sina vägnar i flera eller vissa utvalda situationer.

 


 
Fullmaktshavaren

 
Fullmaktshavaren är den som får behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Du kan utse en eller två fullmaktshavare.

 
Om du utser två fullmaktshavare får du senare i formuläret välja hur ansvar och behörighet ska fördelas mellan dem.
 


 
En fullmaktshavare


 
Två fullmaktshavare

Fullmaktshavare 1:

 

Fullmaktshavare 2:
 


 

Kom ihåg!

 
Både Fullmaktstagare och Fullmaktsgivare måste vara minst 18 år gamla.

Typ av fullmakt

 

En generalfullmakt är heltäckande och gäller som utgångspunkt för alla s personliga och ekonomiska angelägenheter. Du får i ett senare steg bestämma om generalfullmakten ska ha vissa begränsningar.
 

En specifik fullmakt gäller för ett särskilt uppdrag – exempelvis att sälja Fullmaktsgivarens bostad eller köpa en personbil. Du får i ett senare steg bestämma exakt vad uppdraget ska vara.

 

Kom ihåg!

En fullmakt omfattar aldrig skrivande av testamente, samtycke till sjukvård eller tandvård, ingående av äktenskap, faderskapsbekräftelse eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär. Fullmakten omfattar inte heller frågor där en fullmaktshavare kan tänkas befinna sig i en intressekonflikt i förhållande till fullmaktsgivaren.

 


 
Begränsningar

 
Du har valt att skriva en generalfullmakt. Det betyder att Fullmaktshavaren får lov att företräda Fullmaktsgivaren i alla tänkbara frågor och ärenden.

 
Du får nu välja om du vill göra något undantag, där Fullmaktshavaren begränsas. Till exempel kan du välja att Fullmaktshavaren inte får ta lån för s räkning eller sälja s bostad.


 
Begränsningar

 
Du har valt att skriva en generalfullmakt. Det betyder att Fullmaktshavarna och får lov att företräda Fullmaktsgivaren i alla tänkbara frågor och ärenden.
 

Du får nu välja om du vill göra något undantag, där Fullmaktshavarna begränsas. Till exempel kan du välja att Fullmaktshavarna inte får ta lån för s räkning, eller sälja s bostad.


 
Välj begränsningar

 
Kryssa för det som Fullmaktshavaren inte får ta hand om. Tänk på att allt för många begränsningar kan göra det svårt för Fullmaktshavaren att utföra sina uppdrag.
 


 
Välj begränsningar

 
Kryssa för det som Fullmaktshavarna och inte får ta hand om. Tänk på att allt för många begränsningar kan göra det svårt för Fullmaktshavarna att utföra sina uppdrag.
 

 


 

Tänk på!

Eftersom du har valt att fullmakten ska vara på engelska behöver du skriva på engelska i textfältet nedanför.

Välj minst ett alternativ innan du fortsätter

Välj fullmaktshavarens uppdrag

 

Här bestämmer du exakt vad det är som Fullmaktshavaren får lov att göra för Fullmaktgivarens räkning. Vi har förberett en lista med vanliga uppdrag.
 

Vill du att fullmakten ska gälla för flera uppdrag rekommenderar vi att du går tillbaka i formuläret och väljer att skapa en generalfullmakt istället.

Välj fullmaktshavarnas uppdrag

 

Här bestämmer du exakt vad det är som Fullmaktshavarna får lov att göra för Fullmaktgivarens räkning. Vi har förberett en lista med vanliga uppdrag. 

 
Vill du att fullmakten ska gälla för flera uppdrag rekommenderar vi att du går tillbaka i formuläret och väljer att skapa en generalfullmakt istället.


 
Köp av bostad

 
Uppdraget omfattar alla handlingar som är nödvändiga för att fullgöra köpet och få tillträde till bostaden. Exempel på handlingar som ingår i uppdraget är att ingå låneavtal, motta köpebrev, kontakt med bostadsrättsföreningen eller upprättande och avsändning av lagfartsansökan.
 

SEK

 
Försäljning av bostad

 
Uppdraget omfattar även alla de typer av handlingar som är nödvändiga för att fullgöra försäljningen av bostaden. Exempel på handlingar som ingår i uppdraget är att ingå uppdragsavtal med mäklare, kontakt med bostadsrättsförening och utfärdande och undertecknande av köpebrev.
 

SEK

 
Köp av fordon

 
Ange uppgifter om fordonet. Om det inte är bestämt exakt vilket fordon som ska köpas kan ni lämna fältet med fordonets modell och/eller registreringsnummer tomt.

SEK

 
Försäljning av fordon

 
Fyll nedan i uppgifter om fordonet som ska säljas.

 

SEK

 
Köra ett fordon i utlandet

 
Fyll i uppgifter om fordonet och destinationen. Datum och destination är inte obligatoriskt. 

Kryssa i rutan för att komma vidare
Kryssa i rutan för att komma vidare

 
Företräde vid bolagsstämma

 
Fyll i aktiebolagets namn, organisationsnummer, datumet för bolagsstämman samt antalet aktier som äger i bolaget. Fullmakten får gälla i högst ett år från dagen för utfärdandet. Fullmaktsgivaren får som huvudregel endast utse en person till ombud om inte bolaget är ett så kallat avstämningsbolag.
 

Tänk på!

Fullmakten gäller inte för så kallade publika aktiebolag, alltså aktiebolag som är registrerade på en reglerad marknadsplats (t.ex. Stockholmsbörsen). Publika aktiebolag kommer tillhandahålla aktieägaren med ett eget fullmaktsformulär.
 

st.

 
Föreningsstämma

 
Fullmakten gäller för att företräda i en stämma för en ekonomisk förening, så som en bostadsrätt. En medlem som inte är närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.
 

Tänk på!

Rätten att anlita ombud kan begränsas i föreningens stadgar. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
 


 
Förvaltning av dödsbo

 
Fullmakten ska användas för att företräda i förvaltningen av ett dödsbo. Det innebär exempelvis att betala räkningar och avsluta prenumerationer åt den avlidne, vara i kontakt med myndigheter, mäklare och andra aktörer fram till dess att dödsboet upphör.

 
Tänk på!

Denna fullmakt gäller enbart för . Om det finns fler dödsbodelägare som vill överlåta sitt ansvar till samma person behövs flera fullmakter.


 
Ombud vid bouppteckning

 
Ange den avlidnes personuppgifter nedan, samt vilket datum som bouppteckningen ska hållas.

 
Tänk på!

Skatteverket kräver att fullmakten är undertecknad i original och lämnas in i samband med att bouppteckningen registreras. Du behöver alltså skriva ut fullmakten och underteckna den med penna och papper. Sedan ska fullmaktshavaren ta med fullmaktspappret till bouppteckningen.
 


 
Annat


 
Tänk på!

Eftersom du har valt att fullmakten ska vara på engelska behöver du skriva på engelska i textfältet nedan. Skriv detaljerat, tydligt och med så många detaljer som möjligt. Exempelvis: ... "in all relevant and necessary ways administrate my account nr. 445 112 2423 in X Bank"

Beslutsfattande

 

Välj hur beslut ska fattas mellan Fullmaktshavarna. Antingen kan beslut fattas gemensamt eller så kan fullmaktshavarna få fatta individuella beslut för s räkning.

 

1. Om beslut endast får fattas gemensamt måste de båda Fullmaktshavarna självständigt enas och samtycka innan en handling kan sättas i verket och bli bindande. Med det menas att överenskommelsen ska vara genuin och att båda står bakom det beslut som fattas.

2. Om Fullmaktshavarna tillåts fatta individuella beslut behöver de inte alltid rådfråga varandra, beslut blir bindande ändå.

 


 
Överlåtelse av behörighet

 
Ibland kan en Fullmaktshavare inte utföra sitt uppdrag. Exempelvis kan Fullmaktshavaren bli sjuk, åka på semester eller känna sig illa kvalificerad för en viss fråga.

 
Välj om Fullmaktshavaren ska ha rätt att överlåta behörighet för fullmakten till någon annan. Det görs genom en skriftlig fullmaktshandling där det tydligt ska anges vilken fråga Fullmaktshavaren lämnar över ansvaret för. Överlåtelsen av behörighet är begränsad och får endast avse den särskilt angivna frågan.
 


 
Överlåtelse av behörighet

 
Ibland kan en Fullmaktshavare inte utföra sitt uppdrag. Exempelvis kan Fullmaktshavaren bli sjuk, åka på semester eller känna sig illa kvalificerad för en viss fråga.

 
Välj om Fullmaktshavarna ska ha rätt att överlåta behörighet för fullmakten till någon annan. Det görs genom en skriftlig fullmaktshandling där det tydligt ska anges vilken fråga Fullmaktshavarna lämnar över ansvaret för. Överlåtelsen av behörighet är begränsad och får endast avse den särskilt angivna frågan.
 

Startdatum

 
Välj om fullmakten ska börja gälla samma dag som den undertecknas, eller om den ska börja gälla ett bestämt datum.
 


 
Slutdatum

 
Om fullmakten gäller tillsvidare fortsätter den på obestämd tid, annars upphör den ett bestämt datum.

 
Tänk på!

Fullmaktshavaren alltid kan återkalla fullmakten, oavsett om den gäller till och med ett visst slutdatum eller tillsvidare.
 

Så funkar en återkallelse

 
Fullmaktsgivaren har alltid rätt att återkalla fullmakten, oavsett om det finns ett slutdatum eller ej. Fullmakten kan återkallas muntligt eller skriftligt och då får och inte längre företräda .

 
Om återkallar fullmakten ska och sluta använda fullmakten och lämna tillbaka den till . Ifall fullmakten återkallas under tiden som och utför ett ärende åt ska alla inblandade parter i ärendet (till exempel bank eller mäklare) informeras om att fullmakten har upphört.

Så funkar återkallelse

 
Fullmaktsgivaren har alltid rätt att återkalla fullmakten, oavsett om det finns ett slutdatum eller ej. När fullmakten återkallats, vilket kan göras muntligt eller skriftligt, får och inte längre företräda .

  
Om återkallar fullmakten ska sluta använda fullmakten och lämna tillbaka den till . Ifall fullmakten återkallas under tiden som utför ett ärende åt ska alla inblandade parter i ärendet (till exempel bank eller mäklare) informeras om att fullmakten har upphört.

Fullmaktsgivaren
 

Fyll i Fullmaktsgivaren s personuppgifter.

 


 
Fullmaktshavaren


 
Fullmaktshavare 1

Fyll i Fullmaktshavaren s personuppgifter.
 


 
Fullmaktshavare 2
 

Fyll i Fullmaktshavaren s personuppgifter.
 


 
Kom ihåg!

 
Genom att klicka på 'Vidare' bekräftar du att både Fullmaktsgivare och Fullmaktshavare är över 18 år gamla

Vittnen

 
Välj ifall fullmakten ska bevittnas. Lagen ställer inga krav på att fullmakter ska bevittnas när de undertecknas. Men i vissa fall, speciellt om fullmakten ska visas upp för en bank, kan banken enligt dess egen policy kräva att fullmakten ska vara bevittnad.

 
Om du väljer att fullmakten ska bevittnas behöver du skriva ut två exemplar av fullmakten och underteckna för hand. Vittnena kan alltså inte bevittna fullmakten med hjälp av BankID. Fullmakten kommer förses med två extra signaturfält där dina vittnen kan underteckna fullmakten för hand.
 

Tips!

Eftersom din fullmakt handlar om ett köp av fastighet eller bostadsrätt rekommenderar vi att du väljer att lägga till vittnen.

Tips!

Eftersom din fullmakt handlar om försäljning av fastighet eller bostadsrätt rekommenderar vi särskilt att ni väljer att lägga till vittnen.

Du är färdig!

 

 

Bra jobbat! Du har nu besvarat alla frågor.

 

Efter betalningen har du omedelbart tillgång till fullmakten under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara att underteckna Fullmakten. Det kan göras digitalt med BankID eller genom att skriva ut och underteckna dokumentet för hand. 

 

Klicka på 'Spara dokument' för att komma vidare.

 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa mer om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller i chatten.

 

Document

Fullmakt

tilfredshedsgaranti